Főoldal » Archív » Nem nyugodott bele a szakításba, hátba szúrta volt élettársát a férfi

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nem nyu­go­dott bele abba, hogy a párja sza­kí­tott vele, és más­sal léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot, ezért őt levél­kül­de­mény átadá­sa végett az ott­ho­ná­ba hívta, majd kés­sel hátba szúrta. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett két évig tartó élet­tár­si kap­cso­la­ta meg­sza­kadt, miu­tán a sér­tett 2017. novem­be­ré­ben elköl­tö­zött az alko­ho­lis­ta élet­mó­dot foly­ta­tó agresszív vád­lot­tól.  

A férfi a sza­kí­tás­ba nem nyu­go­dott bele, több­ször kérte siker­te­le­nül a sér­tet­tet, hogy men­jen vissza hozzá. Az elkö­ve­tő 2017. decem­ber 23. nap­ján, tele­fo­non hívta a sér­tet­tet, kérte, hogy keres­se fel, mert leve­le jött. A sér­tett a tele­fo­ná­lás nap­ján, 16 óra­kor, az új élet­tár­sá­val együtt meg­je­lent a vád­lott esz­ter­go­mi ott­ho­ná­ban. Az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő férfi been­ged­te őket, előre enged­te a sér­tet­tet, majd a lakó­ház bejá­ra­tá­ig kísér­te. Ami­kor sér­tett belé­pett az elő­szo­bá­ba, a köz­vet­le­nül mögöt­te hala­dó vád­lott egy moz­du­lat­tal kihúz­ta a ház bejá­ra­ti ajta­ja mel­lett lévő, fahul­la­dék­ba bele­ál­lí­tott, 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, a sér­tett mögé lépett, és őt egy­szer, köze­pes erő­vel a háti X. csi­go­lya magas­sá­gá­ban, fent­ről lefe­le irá­nyu­ló moz­du­lat­tal anél­kül, hogy bár­mit mon­dott volna, hátba szúrta.

A sér­tett­nek a szú­rás­sal oko­zott, leg­alább 8 cm-es szúrt-metszett seb­zett sérü­lé­sé­nek gyógy­tar­ta­ma 4 hét, az  élet­fon­tos­sá­gú szer­vek, vala­mint a nagye­rek sérü­lé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge fenn­állt, ezért a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt élet­ve­szé­lyes sérü­lés okozására.

A 2018. júli­us 01. nap­ján hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy ha a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.