Főoldal » Hírek » Nem szabadulhat a barátját halálra verő petőfiszállási férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a nem jog­erő­sen 20 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt pető­fi­szál­lá­si férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó első­fo­kú bíró­sá­gi határozatot.

A fér­fit 2021. feb­ru­ár­já­ban a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék ember­ölés miatt 20 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, egy­út­tal a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig fenn­tar­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát, amely ellen a férfi és a védő­je fellebbezett.

A nem jog­erős első­fo­kú íté­let sze­rint a 67 éves férfi 2018. decem­ber 31-én ott­ho­ná­ban együtt ita­lo­zott két isme­rő­sé­vel, majd szó­vál­tás­ba keve­re­dett az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő sér­tet­tel, mert az több­ször is meg­sér­tet­te a barát­nő­jét. Miu­tán a har­ma­dik tár­suk haza­ment, a férfi rátá­madt a sér­tett­re és ököl­lel vala­mint a fém­ből készült járó­bot­já­val test­szer­te több­ször meg­ütöt­te, illet­ve meg­rug­dos­ta, miköz­ben folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta. A férfi ilyen módon leg­alább 30 per­cen keresz­tül kitar­tó­an, köze­pes illet­ve annál nagyobb erő­vel bán­tal­maz­ta az ittas­sá­ga miatt véde­ke­zés­re kép­te­len, jaj­ga­tó sértettet. 

A férfi köz­ben vissza­hív­ta a koráb­ban eltá­vo­zott barát­ju­kat, a maga­te­he­tet­len sér­tet­tet kivon­szol­ták az utcá­ra és a fagy­pont körü­li hőmér­sék­let­ben magá­ra hagy­ták, majd ott­ho­nuk­ba távoz­tak. Az utcán köz­le­ke­dő sze­mé­lyek több mint egy óra múlva vet­ték észre a föl­dön maga­te­he­tet­le­nül fekvő sér­tet­tet, aki a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en a kiter­jedt bán­tal­ma­zás­so­ro­zat miatt elő­állt trau­más shock követ­kez­té­ben éle­tét vesz­tet­te. A férfi nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la másod­fo­kú hatá­ro­za­tá­ban egyet­ér­tett a tör­vény­szék és a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val, misze­rint a nem jog­erő­sen kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma miatt fenn­áll a vád­lott szö­ké­sé­nek vagy elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye, továb­bá a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­té­re vala­mint arra figye­lem­mel, hogy a bűn­cse­lek­ményt más bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el, ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll. Mind­ezek alap­ján tovább­ra is indo­kolt vele szem­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés alkalmazása.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, a férfi fel­men­tés, míg a férfi védő­je fel­men­tés és eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a későb­bi­ek­ben dönt.