Főoldal » Archív » Nem tartóztatták le a bántalmazót, azóta újra fenyegetőzni kezdett – letartóztatási indítvány- A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség koráb­ban már indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, amit a bíró­ság akkor nem ren­delt el. Mivel azon­ban az elkö­ve­tő nem hagyott fel a maga­tar­tá­sá­val ismét indít­ványt tet­tek letartóztatására.

A járá­si ügyész­ség indít­vá­nya elle­né­re az aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott fér­fit nem tar­tóz­tat­ták le 2020. júni­us 11-én, csak távol­tar­tást ren­del­tek el vele szemben.

A távol­tar­tás elle­né­re a férfi ismét meg­je­lent a koráb­bi cse­lek­mé­nye sér­tett­jé­nél (élet­tár­sá­nál) és meg­fe­nye­get­te, hogy „éle­tét fogja venni” mivel miat­ta távol­tar­tás hatá­lya alá került.

A sér­tett az elkö­ve­tő koráb­bi bán­tal­ma­zó maga­tar­tá­sa miatt félt attól, hogy a fenye­ge­tést tett köve­ti, így ismét beje­len­tést tett a nyo­mo­zó hatóságnál.

Mivel az elkö­ve­tő bün­te­tő­el­já­rás és hason­ló cse­lek­mény miatt elren­delt távol­tar­tás hatá­lya alatt sem hagyott fel a sér­tett zak­la­tá­sá­val: a  Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, mivel foko­zot­tan fenn­áll a veszé­lye annak, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sá­val újfent fel­ke­re­si a sér­tet­tet, aki­nek a sérel­mé­re újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, illet­ve akit fel­lé­pé­sé­vel befo­lyá­sol­ni törekedne.