Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Nem vett nekik sört, megverték - videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik több sze­mély­re is rátá­mad­tak egy áru­ház főbe­já­ra­tá­nál.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­ik­ben járó vád­lot­tak 2023 szep­tem­be­ré­ben ittas álla­pot­ban egy kapos­vá­ri bevá­sár­ló­köz­pont előtt leszó­lí­tot­ták az álta­luk korább­ról nem ismert idős fér­fit, és meg­kér­ték arra, hogy vásá­rol­jon nekik alko­holt. Mivel a férfi – aki­nél ekkor nem volt ele­gen­dő pénz – nem tett ele­get a kéré­sük­nek, a vád­lot­tak rend­kí­vül indu­la­tos­sá vál­tak és közö­sen támad­tak áldo­za­tuk­ra, akit meg­ütöt­tek, meg­rúg­tak, majd a föld­re lök­tek.

Bár a bán­tal­ma­zás­nak egy biz­ton­sá­gi őr véget vetett, a vád­lot­tak nem sok­kal később ugyan­itt egy másik fér­fit is bán­tal­maz­tak, aki ezért az áru­ház­ba pró­bált mene­kül­ni elő­lük. Miu­tán az elkö­ve­tők az elő­tér­ben utol­ér­ték és bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet, a biz­ton­sá­gi őrök ismét köz­be­lép­tek, és lefog­ták, majd kive­zet­ték az áru­ház­ból az ekkor még min­dig agresszív vád­lot­ta­kat.

A rövid időn belül a hely­szín­re érke­ző jár­őrök ezt köve­tő­en elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a vád­lot­ta­kat, akik közül a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő, koráb­ban is ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mé­nyek miatt elítélt férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg a nővel szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ese­mé­nye­ket, ille­tő­leg az első bán­tal­ma­zást egy biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te.