Főoldal » Hírek » Nemzetközi embercsempész bűnszervezet keretében szállították az illegális határsértőket – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val és hét tár­sá­val szem­ben, akik egy nem­zet­kö­zi ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet kere­té­ben vet­tek részt ille­gá­lis határ­sér­tők magyar­or­szá­gi szállításában.

A vád sze­rint a vád­lot­tak tevé­keny­sé­gét irá­nyí­tó férfi 2022. évben csat­la­ko­zott egy ille­gá­lis mig­rán­sok szer­ve­zett csem­pé­szé­sé­vel fog­lal­ko­zó kül­föl­di bűn­szer­ve­zet­hez. Meg­ren­de­lő­je vala­mennyi eset­ben jelez­te felé, hogy hány fő ille­gá­li­san átkí­sért mig­ráns, a déli határ­sza­kasz mely részén és mikor vára­ko­zik fel­vé­tel­re. Ezután a vád­lott érte­sí­tet­te tár­sa­it, majd közü­lük kije­löl­te azt a sze­mélyt, aki jár­mű­vé­be a határ­sér­tő­ket beszál­lí­tot­ta, vala­mint azt a sofőrt is, aki az adott szál­lí­tást az út során kísé­rés­sel, elő­fu­tó­ként biztosította.

A vád­lot­tak 2022. szep­tem­ber 29. és novem­ber 22. napja között 31 szál­lí­tást végez­tek. Ennek során több mint száz főnek nyúj­tot­tak segít­sé­get az állam­ha­tár jog­ta­la­nul, meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez azzal, hogy őket a meg­adott koor­di­ná­ták sze­rin­ti hely­re – jel­lem­ző­en Komá­rom köze­lé­be, a magyar-szlovák határ­tér­ség­be – leszállították.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat bűn­szer­ve­zet­ben és társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett, minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor kény­szer­in­téz­ke­dés alatt álló ter­hel­tek bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.