Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nemzetközi nyári egyetem Miskolcon
A Mis­kol­ci Egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar és az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal közös szer­ve­zé­sű nem­zet­kö­zi nyári egye­te­met tar­tott Mis­kol­con. A téma az uniós pénz­ügyi érde­ke­ket sértő bűn­cse­lek­mé­nyek nyo­mo­zá­sa­kor a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés fon­tos­sá­ga volt. A ren­dez­vény - amely­nek részt­ve­vő­it Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész is köszön­töt­te - fóku­szá­ban az OLAF, Euro­just, Euro­pol és az EPPO műkö­dé­se állt.
 
A magyar és angol nyel­ven tar­tott nyári egye­te­men elő­adó­ként vett részt - töb­bek között - Dr. Cson­ka Péter József és Sző­nyi Amira az Euró­pai Bizott­ság kép­vi­se­le­té­ben, Dr. Florin-Razvan Radu, az EPPO részé­ről, Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész és Dr. Venczl Lász­ló, az Euro­just nem­ze­ti tagja a magyar ügyészségtől.
 
A továb­bi elő­adá­so­kon a bíró­ság, a rend­őr­ség, a Nem­ze­ti Adó - és Vám­hi­va­tal, vala­mint a tudo­má­nyos élet jeles kép­vi­se­lői osz­tot­ták meg tapasz­ta­la­ta­i­kat a részt­ve­vők­kel. A Hei­del­ber­gi és Ham­bur­gi Egye­tem pro­fesszo­rai pedig kül­föl­di kite­kin­tést nyújtottak.
 
A ren­dez­vényt Euró­pai Unió HERCULE III prog­ram­ja támogatta.
 
Továb­bi információ: