Főoldal » Archív » Netes csalással akart gazdagodni a házaspár

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, kisebb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy bagi házas­pár­ral szem­ben, akik 40 embert csap­tak be inter­ne­tes álhirdetéseikkel.


A bűn­ügy vád­lott­jai, egy bagi házas­pár 2016 ele­jén elha­tá­roz­ták, hogy inter­ne­tes álhir­de­té­sek útján fog­nak jöve­de­lem­hez jutni. Apró­hir­de­té­si olda­la­kon klí­ma­be­ren­de­zést, baba­ko­csit, lánc­fű­részt, kerti- és kony­ha­bú­tort hir­det­tek meg eladás­ra, majd a vevők­től a vétel­ár előre uta­lá­sát kér­ték. A vád­lot­tak­nak nem vol­tak ilyen ter­mé­ke­ik, azok beszer­zé­sé­re már a hir­de­té­sek fel­adá­sa­kor sem volt lehe­tő­sé­gük, sőt az nem is állt szándékukban. 

Azt kér­ték a hir­de­té­sek­re több megyé­ből jelent­ke­ző vevők­től, hogy a vétel­árat külön erre a célra lét­re­ho­zott bank­szám­lá­juk­ra utal­ják át. A vevők 20.000,- forint­tól 80.000,- forin­tig ter­je­dő összeg­ben fizet­tek a meg­ren­delt áru­kért, ám hiába vár­ták a cso­ma­got. A vád­lot­tak a vétel­ár átuta­lá­sát köve­tő­en vég­leg elér­he­tet­len­né váltak.

A házas­pár 2016 feb­ru­ár­já­tól 2016 augusz­tu­sá­ig 40 embert csa­pott be és 1,9 mil­lió forint­hoz jutot­tak jogosulatlanul.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, kisebb kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja a fér­fit és nőt. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Mono­ri Járás­bí­ró­ság fog dönteni.