Főoldal » Archív » Nyitott autóból 440 ezret vitt el – kilenc lopás miatt kell felelnie a nőnek

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás miatt vádat emelt egy kis­kun­maj­sai nővel szem­ben, aki 2019 nya­rá­tól novem­be­rig lopá­sok­ból tar­tot­ta fenn magát. Leg­na­gyobb zsák­má­nya 440 ezer forint kész­pénz volt, amit egy út szé­lén par­ko­ló, nyi­tott trak­tor­ból vitt el.

A vád sze­rint a mun­ka­hellyel, állan­dó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző kis­kun­maj­sai  nő 2019 nya­rá­tól főként par­ko­ló jár­mű­vek kifosz­tá­sá­ból biz­to­sí­tot­ta meg­él­he­té­sét. Első zsák­má­nyát 2019. júni­us 30-án fel sem kel­lett tör­nie, ugyan­is a trak­tor az út szé­lén, nyi­tott álla­pot­ban, őri­zet­le­nül par­kolt. A tol­vaj a veze­tő­fül­ké­ből mobil­te­le­fon töl­tőt, tan­ko­ló­kár­tyát pin kód­dal, sze­mé­lyes okmá­nyo­kat, vala­mint 440 ezer forint kész­pénzt vitt magá­val. A kész­pénz kivé­te­lé­vel utóbb a lopott holmi előkerült.

Más­fél hónap múlva követ­ke­ző áldo­za­ta utcán par­ko­ló autó­já­nak résnyi­re lehú­zott ablak­üve­gét a vád­lott kéz­zel lenyom­ta, az ajtó zár­nyi­tó belső gomb­ját fel­húz­ta, majd a közép­ső box­ban hagyott pénz­tár­cát negy­ven­ezer forint­tal ellop­ta. A tár­cá­ban lévő okmá­nyo­kat a közel­ben eldob­ta, így azok megkerültek.

A tol­vaj nő azon­ban nem min­dig járt siker­rel: egy par­ko­ló autót hiába tört fel, eser­nyő­kön kívül nem volt más benne, az ablak betö­ré­sé­vel azon­ban így is tizen­öt­ezer forint kárt oko­zott az autó tulaj­do­no­sá­nak. Ezután a nő inkább laká­sok­ból és házak udva­ra­i­ból pró­bált lopni. Négy­ből egy pró­bál­ko­zá­sa volt sike­res: egy kerí­tés­sel kör­be­vett ház nyi­tott kony­há­já­ból mobil­te­le­font vitt el. Egy másik ingat­lan­ba hiába mászott be, kuta­tás köz­ben tet­ten érték, ráadá­sul mene­kü­lés köz­ben a nő súlya alatt a kerí­tés­léc is eltö­rött, ron­gá­lá­si kárt okoz­va ezzel a sértettnek.

2019. novem­ber 11-én éjjel a nő bement egy üzem nyi­tott udva­rá­ba és az ott par­ko­ló, szin­tén nyi­tott teher­au­tó utas­te­ré­ből mobil­te­le­font és egy fém ciga­ret­tás­do­bozt vett magá­hoz. Cse­lek­mé­nye köz­ben az ott dol­go­zók tet­ten érték, így a mobil­te­le­font vissza­ad­ta a tulaj­do­no­sá­nak. Utóbb a vád­lot­tól a ciga­ret­tás­do­bozt is lefoglalták.

A sér­tet­tek a lopás­sal és a ron­gá­lás­sal oko­zott káruk meg­té­rí­té­se érde­ké­ben a nyo­mo­zás során pol­gá­ri jogi igényt jelen­tet­tek be.

Az ügyész­ség a nőt kilenc rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás­sal - amely­ből négy kísér­le­ti szak­ban maradt - vádol­ja, és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy a sér­tet­tek beje­len­tett igé­nyé­nek adjon helyt a bíró­ság. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.