Főoldal » Hírek » Nylon szatyorba csomagolva hagyták magára a sérült kiskutyát - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki az utcán talált és befo­ga­dott egy 2 hóna­pos kis­ku­tyát, amit később egy autó elütött. A nő azon­ban nem vitte az ebet állat­or­vos­hoz, hanem egy nylon­sza­tyor­ba tette úgy, hogy annak szá­ját bekö­töz­te, majd a kis­ko­rú gyer­me­két és uno­ká­ját meg­bíz­ta azzal, hogy a sérült kutyát tegyék le vala­hol és hagy­ják magára.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő 2021. szep­tem­ber 18-án reg­gel az ingat­la­na előtt talált egy két hóna­pos keve­rék kutyát, ame­lyet befo­ga­dott, a lakó­épü­let­be bevitt, majd gon­doz­ni kez­dett, étel­lel és ital­lal ellá­tott. A dél­után folya­mán az eb az udvar­ról kisza­ladt és egy autó elütötte. 

A vád­lott a kis­ku­tyát vissza­vit­te a házá­ba, meg­pró­bál­ta a sérü­lé­se­it is ellát­ni. Miu­tán azon­ban nem bol­do­gult vele, nem vitte állat­or­vos­hoz, hanem betet­te a sérült álla­tot egy nylon sza­tyor­ba, ami­nek a szá­ját bekö­töt­te és a gyer­me­ké­nek, vala­mint a szin­tén nála tar­tóz­ko­dó uno­ká­já­nak átad­ta azzal, hogy vigyék el a ház­ból és tegyék le vala­hol. A kis­ko­rú gyer­me­kek az uta­sí­tás­nak meg­fe­le­lő­en a lég­men­te­sen lezárt sza­tyor­ban lévő álla­tot letet­ték egy lakat­lan csa­lá­di ház előtt.  Az esti órák­ban járó­ke­lők talál­tak rá az akkor még élő kis­ku­tyá­ra és érte­sí­tet­ték az állatvédőket.

A nő azzal, hogy a sérült állat elvi­te­lé­vel és sor­sá­ra hagyá­sá­val a neve­lé­se, fel­ügye­le­te alatt álló kis­ko­rú gyer­me­ke­ket bízta meg, bevon­va őket a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­be, súlyo­san meg­szeg­te a szü­lői köte­le­zett­sé­ge­it és veszé­lyez­tet­te a gyer­me­kek erköl­csi és érzel­mi fejlődését.

Az ügyész­ség a nőt az állat­kín­zás vét­sé­ge mel­lett kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel is vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.