Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Nyomkövető buktatta le őket – letartóztatási indítvány- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy érdi ingat­lan­ból pró­bál­tak lopni úgy, hogy mind­ket­ten nyom­kö­ve­tő esz­közt viseltek.

 A két fér­fi­nek koráb­ban is volt közös ügye, amely­ben a bíró­ság velük szem­ben nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel biz­to­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el.

A nyom­kö­ve­tő esz­köz rög­zí­tet­te a moz­gá­suk GPS koor­di­ná­tá­it a fel­ügye­le­ti sza­bá­lyok betar­tá­sá­nak ellen­őr­zé­se érdekében.

Ennek elle­né­re 2020. októ­ber 3-án a két elkö­ve­tő bemá­szott egy érdi ingat­lan­ra és onnan meg­pró­bált ellop­ni két kipu­fo­gó­rend­szert két­száz­ezer forint értékben.

Mivel cse­lek­mé­nyü­ket a szom­szé­dok ész­lel­ték, ezért az alkat­ré­sze­ket hát­ra­hagy­va elmenekültek.

A két fér­fit az érdi rend­őrök néhány órán belül elfog­ták és lopás vét­sé­ge miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

Tekin­tet­tel arra, hogy a koráb­ban elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­let sem tar­tot­ta vissza őket attól, hogy újabb bűn­cse­lek­ményt köves­se­nek el, továb­bá mivel fel­me­rült az ügy­ben a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lye, az Érdi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­suk elrendelését.