Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nyomozás indult a Karmelitánál tegnap történt rendőrök elleni támadás miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyomoz.

A 2023. május 3-án, este, a Kar­me­li­ta kolos­tor előt­ti tün­te­té­sen tör­tént rend­őrök elle­ni táma­dás­sal kap­cso­lat­ban a nyo­mo­zó ügyész­ség nyo­mo­zást ren­delt el és meg­kezd­te a tény­ál­lás tel­jes körű felderítését.

Az ügy­ben egy sze­mély őri­zet­be véte­lé­re került sor.

Az ügy­ről az eljá­rás érde­ke­i­re figye­lem­mel továb­bi tájé­koz­ta­tás jelen­leg nem adható.