Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Ökölcsapásokat kapott a segítségért cserébe - vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 32 éves fér­fi­val szemben. 

A vád­lott 2018. ápri­lis hó 26.-án Tisza­új­vá­ros­ban, egy haj­lék­ta­la­no­kat segí­tő intéz­mény nap­pa­li mele­ge­dő­jé­ben tar­tóz­ko­dott, ahol az étel­osz­tást köve­tő­en szó­vál­tás­ba keve­re­dett az intéz­mény­ben segí­tő mun­ka­kör­ben dol­go­zó fér­fi­val. Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott azt sérel­mez­te, hogy az intéz­mény dol­go­zó­ja meg­kér­te arra, hogy a kapott kész ételt ne tegye be a szek­rény­be. A fel­dü­hö­dött vád­lott szit­ko­zód­ni kez­dett, majd rátá­madt a sér­tett­re, akit több alka­lom­mal, ököl­lel meg­kí­sé­relt a fején meg­üt­ni. A sér­tett a vád­lott elől hát­rál­ni kez­dett, miköz­ben keze­i­vel hárí­tot­ta el az üté­se­ket, végül az épü­let porta helyi­sé­gé­be mene­kült, ahon­nan érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A sér­tett - aki a vonat­ko­zó tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek alap­ján, a mun­ka­kö­ri fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sa során köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül - a vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben nem szen­ve­dett sérülést.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.