Főoldal » Archív » Ököllel próbált parkolóhelyet biztosítani magának – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy par­ko­ló­he­lyi vita miatt meg­vert egy másik gépkocsivezetőt.

A vád sze­rint a vád­lott 2018 feb­ru­ár­já­ban, Pécsett, a Szív­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ká­ra vitte édes­ap­ját gép­ko­csi­val. A kli­ni­ká­hoz tar­to­zó par­ko­ló­he­lyek mind­egyi­ke fog­lalt volt, ezért a férfi a kór­ház mel­let­ti fize­tős par­ko­ló­ba haj­tott. Mivel ez a par­ko­ló is tele volt, a par­ko­ló­ban több kört tett meg, majd ész­lelt egy távoz­ni készü­lő személygépkocsit.

A férfi meg­állt az autó­já­val, ekkor azon­ban vele szem­ben meg­állt a sér­tett, aki ugyan­azt a par­ko­ló­he­lyet nézte ki magá­nak. A két autós között szó­vál­tás ala­kult ki arról, hogy ki fog beáll­ni a par­ko­ló­hely­re, amely vita hevé­ben a vád­lott kiszállt a gép­ko­csi­ból, a sér­tett autó­já­hoz ment és a nyi­tott abla­kon keresz­tül ököl­lel három-négy alka­lom­mal a sér­tett fejét megütötte.

A sér­tett meg­pró­bált kiszáll­ni az autó­ból, az elkö­ve­tő azon­ban ezt meg­aka­dá­lyoz­ta, majd a sér­tett kabát­ját meg­ra­gad­va továb­bi ököl­üté­se­ket mért a fejére.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek az vetett végett, hogy egy akkor érke­ző autós a sér­tett segít­sé­gé­re sietett.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A férfi cse­lek­mé­nye a garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.