Főoldal » Hírek » Ököllel ütöttek, pólót szaggattak az ittas testvérek Balatonlellén - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azok­kal a fivé­rek­kel szem­ben, akik meg­ver­ték egyi­kük élet­tár­sá­nak koráb­bi párját.

A vád lénye­ge sze­rint a sér­tett 2020 szep­tem­be­ré­ben vissza­vit­te volt élet­tár­sá­val közös gyer­me­ke­it édes­any­juk­hoz, aki Bala­tonl­el­lén lakott a fia­ta­labb vád­lott­nál. A vád­lot­tak ekkor együtt ita­loz­tak, mely­nek során elha­tá­roz­ták, hogy - a kisebb test­vér által fél­té­keny­ség­ből moti­vál­tan – bán­tal­maz­ni fog­ják a sértettet.

A sér­tett a gye­re­kek átadá­sát köve­tő­en távoz­ni kívánt, azon­ban a fia­ta­labb férfi ráült gép­ko­csi­ja motor­ház­te­te­jé­re, ami­vel mara­dás­ra kény­sze­rí­tet­te. Ezt köve­tő­en az ittas test­vé­rek ököl­lel több­ször meg­ütöt­ték a fér­fit, lesza­kí­tot­ták róla póló­ját, és a fel­ső­tes­tén több helyen bán­tal­maz­ták. Ami­kor a sér­tett­nek sike­rült elfut­nia, a fia­ta­labb vád­lott utána ira­mo­dott, és a köze­lé­be érve egy kitolt pen­gé­jű tapé­ta­vá­gó kés­sel kezd­te fenyegetni.

A fia­ta­lab­bik vád­lott továb­bi cse­lek­mé­nyét az utcán lévők aka­dá­lyoz­ták meg oly módon, hogy közü­lük az egyik férfi a sér­tett kocsi­já­val a meg­vert fér­fi­hez haj­tott, aki­nek átad­ta az autót, így az el tudott mene­kül­ni a helyszínről.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a kisebb fivér­rel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, báty­já­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről a képet a nyo­mo­zó ható­ság készítette.