Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Önbíráskodott a drogdíler - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 Pest megyei díler ellen, aki meg­ver­te a tőle koráb­ban hitel­ben dro­got vásár­ló ügyfelét.

A vád sze­rint a férfi 2022. már­ci­us 27-én, Job­bá­gyi­ban autóz­va meg­lát­ta a sér­tet­tet, aki koráb­ban kábí­tó­szert vásá­rolt tőle, de azt nem fizet­te ki. Meg­fe­nye­get­te, mire a sér­tett elsza­ladt. A vád­lott autó­já­val üldö­ző­be vette, majd miu­tán utol­ér­te, puló­ve­ré­nél fogva a föld­re rán­tot­ta, és a fején ütle­gel­te, vala­mint test­szer­te meg­rug­dos­ta, de az adós fizet­ni nem tudott neki.

A vád­lott­nak az önbí­rás­ko­dás mel­lett til­tott sze­rek­kel való keres­ke­dé­sért is felel­nie kell, ugyan­is 2021 októ­be­ré­től új pszi­cho­ak­tív anya­got (N-etil-norpentedront) árult, töb­bek között akkor még 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek részére.

Az új pszi­cho­ak­tív anyag ok az ún. dizáj­ner dro­gok. Ezek olyan, a for­ga­lom­ban újon­nan meg­je­lent, jel­lem­ző­en folya­ma­to­san vál­to­zó vegyü­le­tek, ame­lyek jogi­lag (még) nin­cse­nek kábí­tó­szer­ré nyil­vá­nít­va, de a köz­pon­ti ideg­rend­szer műkö­dé­sé­nek befo­lyá­so­lá­sa révén alkal­ma­sak a tudat­ál­la­pot, a visel­ke­dés vagy az érzé­ke­lés módo­sí­tá­sá­ra, meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra, és ezért hason­ló fenye­ge­tést jelen­te­nek, mint a tör­vény sze­rin­ti kábítószerek.

Az ügyész­ség a fen­ti­ek miatt önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek új pszi­cho­ak­tív anyag átadá­sá­val elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ta meg a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű elkövetőt.

Arra az eset­re, ha a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen elis­me­ri a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a járá­si ügyész­ség 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indít­ványt. Bűnös­sé­ge kimon­dá­sa ese­tén a koráb­ban kisza­bott 1 év 6 hónap fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sét is le kell töl­te­nie, vala­mint a 403.560 forint bűn­ügyi költ­sé­get is meg kell fizet­nie. Az ügyész­ség indít­ványt tett 813.500 forint, bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó összeg elkob­zá­sá­ra is.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt, az íté­le­tet a vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A mér­té­kes indít­vány­ról közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/folyekonyan-jogaszul-a-mertekes-inditvany/