Főoldal » Archív » Önkormányzati képviselőként zsarolt - vádemelés

A férfi a kép­vi­se­lői meg­bí­za­tá­sát hasz­nál­ta fel arra, hogy pénzt köve­tel­jen egy ház­fel­ügye­lő­től, de nem járt ered­ménnyel; a kerü­le­ti ügyész­ség vádat emelt elle­ne.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 45 éves férfi a VIII. kerü­le­ti önkor­mány­zat képviselő-testületének tagja volt. A sér­tett 2015-ben a vád­lot­tól szer­zett tudo­mást a kerü­let­ben indu­ló ház­fel­ügye­lői prog­ram­ról, amely­re ered­mé­nye­sen pályá­zott, és ily módon bérel­he­tett egy ház­fel­ügye­lői lakást is.

Az önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő 100.000,- Ft-ot kért a sér­tet­től, azt állít­va, hogy neki köszön­he­ti a ház­fel­ügye­lői állá­sát, a másik férfi ezt meg­fi­zet­te. A vád­lott ezt köve­tő­en 2016-ban több ízben meg­fe­nye­get­te a ház­fel­ügye­lőt, ha nem fizet neki ismé­tel­ten, akkor meg­aka­dá­lyoz­za, hogy a ház­fel­ügye­lői és a lakás­bér­le­ti szer­ző­dé­sét meg­hosszab­bít­sák. Ami­kor nem jutott pénz­hez, akkor a sér­tett meg­bí­zá­sá­nak és a lakás­bér­let­nek a meg­szün­te­té­sét helyez­te kilá­tás­ba. Az újabb pénz­át­adás­ra nem került sor, a vád­lott man­dá­tu­ma pedig meg­szűnt.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen hiva­ta­los sze­mély­ként elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.