Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Online csalás – „utalásos” módszer
Főként cége­ket érin­tő csa­lá­si mód­szer, ami­kor az elkö­ve­tők tudo­mást sze­rez­nek arról, hogy az egyik cég a másik­tól vala­mi­lyen összeg átuta­lá­sát várja. Álta­lá­ban már ezt az infor­má­ci­ót is úgy tud­ják meg, hogy vala­me­lyik cég infor­ma­ti­kai rend­sze­rét fel­tö­rik. Majd a köte­le­zet­tet e-mailben "érte­sí­tik", hogy meg­vál­to­zott a cég bank­szám­lá­ja, az új bank­szám­lá­ra kérik a pénzt. Az e-mail cím meg­té­vesz­té­sig hason­lít az ere­de­ti­re.
 
Ha ilyen e-mailt kapunk, min­den­kép­pen vegyük fel sze­mé­lye­sen a kap­cso­la­tot a másik fél­lel, hogy ellen­őriz­zük, való­ban ők küldték-e azt!