Főoldal » Archív » Őrizetben a vesztegetéssel gyanúsított adóhatósági kormánytisztviselő

Az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki két kor­mány­tiszt­vi­se­lőt és négy vállalkozót.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség ügyé­szei 2019. már­ci­us 18. nap­ján, a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat által foly­ta­tott elő­ké­szí­tő eljá­rást köve­tő nyo­mo­zás­ban a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda együtt­mű­kö­dé­sé­vel vég­re­haj­tott akci­ó­ban több hely­szí­nen, össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket köve­tő­en hat sze­mélyt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként. Két gya­nú­sí­tott a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vám­igaz­ga­tó­ság beosz­tott kor­mány­tiszt­vi­se­lő­je, négy gya­nú­sí­tott vállalkozó.

A közölt meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint az egyik kor­mány­tiszt­vi­se­lő társa segít­sé­gé­vel a vál­lal­ko­zók részé­re jog­ta­lan elő­nyért, pén­zért, hús­áru­ért, ingyen kazán­sze­re­lé­sért rend­sze­re­sen belső infor­má­ci­ó­kat adott ki az adó­ha­tó­sá­gi ügyek­kel kap­cso­lat­ban, taná­cso­kat adott az adó­ha­tó­ság eljá­rá­sá­nak kiját­szá­sá­ra, vala­mint a ható­sá­gon belül fenn­ál­ló jó kap­cso­la­ta­it kihasz­nál­va jog­sze­rűt­le­nül soron kívü­li ügy­in­té­zést biztosított.

Az egyik gya­nú­sí­tott kor­mány­tiszt­vi­se­lőt az ügyé­szek őri­zet­be vet­ték, letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­ték a nyo­mo­zá­si bíró­nál.  A többi gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon védekezik.

Az őri­zet­be vett kor­mány­tiszt­vi­se­lő ter­hé­re rótt 3 rend­be­li elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és 2 rend­be­li hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alkal­ma­zá­sá­val két évtől tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.