Főoldal » Hírek » Orvosi szobából lopott egy nő - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az a nővel szem­ben, aki besur­ran­va köve­tett el lopá­so­kat.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2018. ápri­lis 18-án, a dömö­si hajó­ál­lo­más épü­le­té­be a nyi­tott iro­da­aj­tón besur­rant. A nő egy tás­ká­ból pénz­tár­cát lopott, ami­ben a sér­tett sze­mé­lyes ira­tai, bank­kár­tyá­ja és kész­pén­ze volt. Az elvett valu­ta érté­ke 62.070 forint. Ugyan­eb­ből a tár­cá­ból ellop­ta még a sér­tett mun­kál­ta­tó­já­nak 100.000 forint­ját, 2 db bank­kár­tyá­ját, és for­gal­mi enge­délyt.

A nő 2018. május 09-én, az esz­ter­go­mi kór­ház egyik orvo­si szo­bá­já­ba ment be, és onnan ello­pott egy irat­tar­tót, ami­ben a sér­tett sze­mé­lyes ira­tai, for­gal­mi enge­dé­lye, bank­kár­tyái és 8.000 forint kész­pén­ze volt. A nő a tár­cá­ból a kész­pénzt kivet­te, majd a tár­cát a kór­ház egyik női mos­dó­já­ban hagy­ta.

Az elkö­ve­tő kilé­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ig, vala­mint az elfo­gá­sá­ig az eljá­rást a nyo­mo­zó ható­ság fel­füg­gesz­tet­te. A nőt a körö­zé­sé­nek elren­de­lé­sét köve­tő­en, köz­úti ellen­őr­zés köz­ben fogta el a rend­őr­ség. Jelen­leg más ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sét tölti.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 170.070 forint össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je.