Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ötmilliós kábítószeres keksz - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves nő és egy 27 éves férfi ellen zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, akik a sér­tett fér­fi­tól elő­ször 5 mil­lió, majd 2 mil­lió forint meg­fi­ze­té­sét köve­tel­ték arra hivat­ko­zás­sal, hogy ha ezt nem teszi meg, a nő vád­lott rend­őr­sé­gi kihall­ga­tá­sa során fel­tár­ja, hogy a sér­tett kábí­tó­szer tar­tal­mú kek­sze­ket adott át a részére. 

A vád­irat sze­rint 2021 május köze­pén az éjsza­kai órák­ban a nő vád­lott az apja tulaj­do­ná­ban lévő sáros­pa­ta­ki csa­lá­di ház­ban tar­tóz­ko­dott a sér­tett fér­fi­val, és a férfi által hozott kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó kek­sze­ket fogyasz­tott, amely­re alko­holt ivott, és ennek követ­kez­té­ben rosszul lett. Men­tőt akart hívni, de a sér­tett kér­lel­te, hogy meg­tesz bár­mit, csak ne hívja ki a men­tő­ket, mert attól tar­tott, hogy annak követ­kez­té­ben rend­őr­sé­gi intéz­ke­dés­re is sor kerülhet.

A nő tele­fo­non tájé­koz­tat­ta férfi vádlott-társát, aki a nő álla­po­tá­ról érte­sí­tet­te a men­tő­szol­gá­la­tot, a nőt kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol infú­zi­ós keze­lést kapott.

A nő már a kór­há­zi keze­lés során a tele­fon­já­ról írá­sos üze­ne­te­ket kül­dött a sér­tett­nek, hogy azon­nal 5 mil­lió forin­tot utal­jon át a szám­lá­já­ra, ellen­ke­ző eset­ben rend­őr­sé­gi fel­je­len­tést tesz elle­ne. Azzal is fenye­get­te - valót­la­nul - a sér­tet­tet , hogy már négy rend­őr volt bent nála, de még nem tud­ták kihall­gat­ni, és ha val­lo­mást tesz, 10 évre bör­tön­be kerül.

A sér­tett közöl­te, hogy neki nincs ennyi pénze, ekkor a nő 2 mil­lió forin­tot köve­telt. A nő a vádlott-társát is rábe­szél­te arra, hogy segít­sen a pénz­összeg meg­szer­zé­sé­ben, így az több­ször tele­fo­non hívta a sér­tet­tet, közöl­ve, hogy fizes­se meg a 2 mil­lió forin­tot akár úgy is, hogy köl­csön kér, vala­mint azt is mond­ta, hogy a nő már buj­kál a rend­őrök elől és ez a sér­tett utol­só esé­lye, hogy ne kerül­jön börtönbe.

A sér­tett­ben a fenye­ge­té­sek komoly félel­met kel­tet­tek, de anya­gi hely­ze­te okán sem­mit nem tudott fizetni.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.