Főoldal » Hírek » Otthonában rabolta ki az időskorú nőt – vádemelés - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt és fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz egy nővel szem­ben, aki a vád sze­rint az ott­ho­ná­ban rabolt ki egy idős­ko­rú nőt, vala­mint kór­ház­ból is lopott betegektől.

A vád sze­rint a vád­lott, egy har­min­cas éve­i­ben járó nő 2020. szep­tem­ber 2-án, dél­előtt, a VII. kerü­let, Her­nád utcá­ban fel­fi­gyelt a sér­tett­re, egy egye­dül köz­le­ke­dő, nehe­zen mozgó, idős­ko­rú nőre, akit hazá­ig köve­tett. A vád­lott a bejá­rat­nál leszó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, és fel­aján­lot­ta részé­re a segít­sé­gét, bekí­sér­te a lakás­ba, majd inni kért tőle. Ezután azt mond­ta, hogy sze­ret­né hasz­nál­ni a mel­lék­he­lyi­sé­get, a sér­tett azon­ban erre már nemet mon­dott, és meg­kér­te, hogy távoz­zon, illet­ve közöl­te, hogy fia nem­so­ká­ra meg­ér­ke­zik. Ekkor a vád­lott az idős höl­gyet a föld­re lökte, és dula­kod­ni kez­dett vele azért, hogy ujja­i­ról erő­szak­kal letép­je két arany­gyű­rű­jét. A vád­lott ezután még a sér­tett pénz­tár­cá­já­ból is emelt el kész­pénzt, majd távo­zott. A nő az elra­bolt gyű­rű­ket egy zálog­ház­ban értékesítette.

A vád­irat sze­rint továb­bá a vád­lott 2020 feb­ru­ár­já­ban taka­rí­tó­nő­ként dol­go­zott egy kór­ház­ban, és ezt kihasz­nál­va három beteg­től is pénzt lopott.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nővel szem­ben idős­ko­rú sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, a kór­há­zi cse­lek­mé­nyek kap­csán idős­ko­rú sérel­mé­re elkö­ve­tett kifosz­tás és lopá­sok miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon. Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lakasaban-rabolt-ki-egy-idos-not-a-rendorok-negy

A fel­vé­te­len a köve­tés és a zálog­há­zi érté­ke­sí­tés látható: