Főoldal » Archív » Példás büntetést kapott a gátlástalan csaló

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság 3 évi bör­tön­bün­te­tés­re és 4 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a bün­tet­len elő­éle­tű kapos­vá­ri nőt, aki egy idős, vala­mint egy súlyo­san beteg asszonyt csapott be, továb­bá két gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak is kárt oko­zott.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nő mind­két sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, folya­ma­to­san keres­te őket és tőlük külön­bö­ző indo­kok­kal – ruhá­ra, étel­re, szám­lák­ra – pénzt kért köl­csön, az idős korú sér­tett éksze­re­it is elkér­te átme­ne­ti pénz­za­var­ra hivat­koz­va. A vád­lott jöve­del­mi viszo­nyai nem tet­ték lehe­tő­vé, hogy hitelt vegyen fel, illet­ve, hogy inter­net elő­fi­ze­tést kös­sön, ezért a sér­tet­tek­kel elhi­tet­te, hogy nekik nem kell sem­mit fizet­ni­ük, így kös­sék meg saját nevük­re a szer­ző­dé­se­ket. A vád­lott azon­ban a hitel­ke­re­tet fel­él­te és az inter­ne­tet hasz­nál­ta, de a szám­lá­kat nem ren­dez­te.

A 42 éves nő az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel több mint 700.000,- Ft kárt oko­zott.

A járás­bí­ró­ság a vád­dal egyezően mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­ben, infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­ben, továb­bá kisebb kárt, vala­mint sza­bály­ér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­ben.

A bíró­ság az ügyész­sé­gi indít­vány­nak helyt adva a bűn­cse­lek­mé­nyek kiemelt tár­gyi súlyá­ra figye­lem­mel hal­ma­za­ti bün­te­té­sül a vád­lot­tat 3 évi bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te és 4 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fel­leb­be­zett.