Főoldal » Archív » Pénzmosás gyanúsítottjának letartóztatását indítványozta a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a magyar fér­fi­nak, aki szerb tár­sa­i­val együtt magyar bank­szám­lák nyi­tá­sá­ban köz­re­mű­köd­ve nyúj­tott segít­sé­get kül­föl­dön kicsalt pén­zek eltüntetésében.

A gyanú sze­rint a férfi szerb tár­sa­i­val együtt 2017-ben, négy magyar­or­szá­gi pénz­in­té­zet­nél nyi­tott bank­szám­lá­kat, ahova azután német és oszt­rák cégek, illet­ve magán­sze­mé­lyek utal­tak olyan össze­ge­ket, ame­lye­ket tőlük meg­té­vesz­tés­sel csal­tak ki. A sér­tet­te­ket nem­lé­te­ző web­áru­há­zak nevé­ben, és egyéb módon ejtet­ték téve­dés­be inter­ne­tes hir­de­té­sek­kel, majd adták meg részük­re a magyar devi­za­szám­lá­kat, ahová tel­je­sít­het­nek. A téve­dés­be ejtett kül­föl­di sér­tet­tek 2017. feb­ru­ár és ápri­lis között közel hat­van alka­lom­mal kez­de­mé­nyez­tek átuta­lást. A jóvá­írt össze­ge­ket azután a gya­nú­sí­tot­tak által nyi­tott szám­lák­ról inter­ne­tes banko­lás­sal tovább utal­ták, így sze­rez­ve meg és tün­tet­ve el a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénzeket.

A gya­nú­sí­tott fel­ada­ta az volt, hogy segít­sé­get nyújt­son a szerb elkö­ve­tők­nek magyar­or­szá­gi szám­la­nyi­tá­sok­ban, majd ezután a szám­lák­hoz kap­cso­ló­dó okira­to­kat a jel­lem­ző­en nehéz körül­mé­nyek között élő szám­la­tu­laj­do­nos­tól elkér­te a szám­lák felet­ti inter­ne­tes hoz­zá­fé­rés és ren­del­ke­zés érdekében.

A gya­nú­sí­tott és tár­sai által nyi­tott bank­szám­lá­kon a fenti idő­szak­ban több, mint hat mil­lió forint bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz került jóvá­írás­ra az eddi­gi gyanú szerint.

Az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét, figye­lem­mel arra, hogy több bűn­tár­sa még isme­ret­len, vala­mint a cse­lek­mény szer­ve­zett és hatá­ro­kon átnyú­ló jel­le­gé­re is. Auszt­ri­á­ban és Német­or­szág­ban több tar­to­má­nyi rend­őr­ség foly­tat nyo­mo­zást a sér­tet­tek fel­je­len­té­sei alapján.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.