Főoldal » Archív » Pénzt lopott az egyik pedagógustól, azonban lehetőséget kapott a jóvátételre

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a lopás vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő­ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utalta.

A vád­lott a bihar­tor­dai álta­lá­nos isko­lá­ban fizi­kai alkal­ma­zott­ként dol­go­zott, sza­bad bejá­rá­sa volt az okta­tá­si intéz­mény neve­lői szobájába.

2017. decem­ber 19-én az asszony a neve­lői szo­bá­ban taka­rí­tott, ahol rajta kívül senki sem tar­tóz­ko­dott. Az asszony a taná­ri szo­bá­ban a sér­tett tás­ká­ját átku­tat­ta és abból a pénz­tár­cát ellop­ta. A pénz­tár­cá­ból kivet­te a benne lévő 47.000 forint kész­pénzt, majd a tár­cát és az abban lévő bank­kár­tyát egy sze­me­tes zsák­ba rej­tet­te és azt a fűtő­vel az isko­la kazán­já­ban elégettette.

A vád­lott a lopott pénz­ből 27.000 forin­tot elköl­tött, az eljá­rás során 20.000 forint lefog­la­lás­ra került, ezál­tal a sér­tett­nek oko­zott kár rész­ben megtérült.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyé­vel lopás vét­sé­gét való­sí­tot­ta meg, amely 2 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő. A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban a bün­te­tő­el­já­rást 4 hónap idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta. Az asszony a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, meg­bán­ta, a sér­tet­től bocsá­na­tot kért és vál­lal­ta az oko­zott kár meg­té­rí­té­sét. Az ügy köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lá­sá­hoz a sér­tett is hozzájárult.

A köz­ve­tí­tői eljá­rás ered­mé­nyes­sé­ge ese­tén a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség bíró­sá­gi vizs­gá­la­ta nél­kül a bün­te­tő­el­já­rást meg kell szüntetni.