Főoldal » Hírek » Pénztárcának nézte a kulcstartót – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki az utcán leszó­lí­tott egy idős­ko­rú nőt, ciga­ret­tát kért, majd pénzt köve­telt tőle, végül a sér­tett kezé­ben lévő kulcs­tar­tót vette el, mert azt hitte, hogy pénztárca.

 A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. júni­us ele­jén a déli órák­ban Mis­kol­con, az utcán leszó­lí­tott egy 75 éves idős­ko­rú nőt. Elő­ször ciga­ret­tát kért tőle, majd pénzt köve­telt, a sér­tett ezt meg­ta­gad­ta. A vád­lott ekkor meg­fog­ta a nő kezé­ben lévő kulcs­tar­tót, amely­ről a for­má­ja miatt azt hitte, hogy pénz­tár­ca. Meg­pró­bál­ta kitép­ni a nő kezé­ből, nem sike­rült, így rán­gat­ta a sér­tet­tet, míg a nő föld­re esett. A vád­lott a kulcs­tar­tót meg­sze­rez­ve elfu­tott a hely­szín­ről, később rájött, hogy az nem pénz­tár­ca így eldobta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett könnyebb zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő  bün­te­tett elő­éle­tű erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.