Főoldal » Hírek » Pénztáros segítségével lopott az áruházból egy rendőr - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a nyo­mo­zást és kisebb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a két férfi ellen a Máté­szal­kai Járásbíróságon.

2022 nya­rán a 24 éves sza­bol­csi határ­ren­dész rávet­te fia­tal­ko­rú isme­rő­sét, – aki­ről tudta, hogy az egyik kis­ke­res­ke­del­mi áru­ház­lánc­nál pénz­tá­ros­ként dol­go­zik – arra, hogy segít­sen neki az áru­ház­ból külön­bö­ző ter­mé­ke­ket lopni.

A vád­irat sze­rint a rend­őr az eltu­laj­do­ní­ta­ni kívánt áru­kat a pénz­tár­sza­la­gon elhe­lyez­te, társa a scanner­rel leol­vas­ta, majd manu­á­li­san azon­nal töröl­te a gép­ből a meg­vá­sá­rolt áruk közül, így azok nem jelen­tek meg kifi­ze­ten­dő ter­mék­ként a szám­lán. Az elkö­ve­tők másik mód­sze­re az volt, hogy a pénz­tá­ros a pénz­tár­sza­lag­ra sza­bá­lyo­san fel­he­lye­zett áru­kat egy­sze­rű­en áthúz­ta a pénz­tár­gé­pen anél­kül, hogy azok árát beol­vas­ta volna.

Ilyen módon a határ­ren­dész egy nyír­sé­gi áru­ház­ból 2022. augusz­tus 6-án egy szá­mí­tó­gép bil­len­tyű­ze­tet, egy gép­ko­csi akku­mu­lá­tort és egy fej­hall­ga­tót, majd 2022. augusz­tus 7-én egy fül­hall­ga­tót, egy újabb szá­mí­tó­gép bil­len­tyű­ze­tet és 2 vödör disz­per­zit fal­fes­té­ket tulaj­do­ní­tott el, össze­sen közel 60.000 forint értékben.

A kuta­tás során az ügyész­ség az elkö­ve­tők laká­sán meg­ta­lál­ta és lefog­lal­ta az ello­pott tár­gya­kat, ame­lyek közül a rend­őr addig­ra az akku­mu­lá­tort besze­rel­te az autó­já­ba és a fal­fes­ték egy részét is fel­hasz­nál­ta, míg a fej­hall­ga­tó­kat és a másik szá­mí­tó­gép bil­len­tyű­ze­tet fia­ta­labb tár­sá­nak ajándékozta.

A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott beis­me­rő val­lo­mást tett, míg a rend­őr tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban szab­jon ki pénz­bün­te­tést és lefo­ko­zás kato­nai bün­te­tést a rend­őr­rel szem­ben, míg a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat bocsás­sa pró­bá­ra, amely­nek ide­jé­re ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.

Az ügy­ben – az eltu­laj­do­ní­tott áruk­ról a szem­lén készült fotók­kal – kiadott saj­tó­köz­le­mény itt: https://ugyeszseg.hu/gyanusitott-a-rendor-aki-a-penztaros-segitsegevel-lopott-egy-aruhazlancbol-fotoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/,

A videó az elkö­ve­tés­ről készült.