Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Gyanúsított a rendőr, aki a pénztáros segítségével lopott egy áruházláncból - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást a határ­ren­dész ellen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 24 éves határ­ren­dész rávet­te fia­tal­ko­rú isme­rő­sét, – aki­ről tudta, hogy az egyik kis­ke­res­ke­del­mi áru­ház­lánc­nál pénz­tá­ros­ként dol­go­zik – hogy segít­sen neki az áru­ház­ból külön­bö­ző áru­kat eltulajdonítani.

A rend­őr által kita­lált mód­szer az volt, hogy az álta­la eltu­laj­do­ní­ta­ni kívánt árut a társa a pénz­tár­nál leol­vas­sa – mint­ha sza­bá­lyo­san meg­vá­sá­rol­ná –, majd törli a meg­vá­sá­rolt áruk közül, így végül tény­le­ge­sen a ter­mé­ke­ket nem fize­ti ki, vagy pedig a pénz­tá­ros elné­zi, hogy bizo­nyos áru­kat a rend­őr a kosa­rá­ból nem pakol fel a sza­lag­ra és így tulaj­do­nít­ja el azokat.

Ilyen módon a határ­ren­dész egy nyír­sé­gi áru­ház­ból 2022. augusz­tus 6-án egy szá­mí­tó­gép bil­len­tyű­ze­tet, egy gép­ko­csi akku­mu­lá­tort és egy fej­hall­ga­tót, majd 2022. augusz­tus 7-én egy fül­hall­ga­tót, egy újabb szá­mí­tó­gép bil­len­tyű­ze­tet és 2 vödör disz­per­zit fal­fes­té­ket tulaj­do­ní­tott el, össze­sen közel 60.000 forint értékben.

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gen gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott férfi tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panaszt jelen­tett be a gya­nú­sí­tás köz­lé­se ellen. A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott beis­me­rő val­lo­mást tett, mind­két elkö­ve­tő sza­bad­lá­bon védekezik.

A kuta­tás során az ügyész­ség a rend­őr laká­sán meg­ta­lál­ta és lefog­lal­ta az eltu­laj­do­ní­tott tár­gyak egy részét.

A fotók a szem­lén készültek.