Főoldal » Hírek » Pert nyert a másfél évig fogva tartott francia asszony érdekében fellépő Somogy Vármegyei Főügyészség - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága kere­se­tet nyúj­tott be a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez azért, hogy a bűn­cse­lek­mény áldo­za­tá­ul esett idős, fran­cia asszony laká­sá­nak tör­vény­sér­tő­en meg­szer­zett tulaj­don­jo­ga vissza­ke­rül­jön az ere­de­ti tulaj­do­no­sá­hoz.

A pol­gá­ri per előz­mé­nye a Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­ügye volt. Ez azért indult, mert a házas­pár­ként együtt élő vád­lot­tak évek­kel ezelőtt a bizal­má­ba fér­kőz­tek a Sió­fo­kon egye­dül élő, idős, fran­cia állam­pol­gár­sá­gú sér­tett­nek, aki idő­vel elkez­dett érzel­mi­leg kötőd­ni a vád­lot­tak­hoz, őket a csa­lád­já­nak tekin­tet­te. A vád­lot­tak ezt kihasz­nál­va előbb beköl­töz­tek az asszony laká­sá­ba, majd rávet­ték arra, hogy haszon­él­ve­ze­ti jogá­nak fenn­tar­tá­sa mel­lett az ingat­lant aján­dé­koz­za oda a vád­lot­tak kis­ko­rú gyer­me­ké­nek, a pol­gá­ri per egyik alpe­re­sé­nek.

Miu­tán a kis­ko­rú alpe­res tulaj­don­jo­gát az ingatlan-nyilvántartásba beje­gyez­ték, néhány hónap­pal később a vád­lot­tak az idős asszony haszon­él­ve­ze­ti jogá­nak tör­lé­sét is elér­ték.

A pol­gá­ri per­ben első­fo­kon eljá­ró Kapos­vá­ri Tör­vény­szék 2023 máju­sá­ban hir­de­tett - nem jog­erő­sen - íté­le­tet, mely­ben a Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága kere­se­ti kérel­mé­nek tel­jes egé­szé­ben helyt adott, és elren­del­te a vád­lot­tak gyer­me­ke javá­ra bejegy­zett tulaj­don­jog tör­lé­sét, ille­tő­leg az aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dést meg­elő­ző álla­pot hely­re­ál­lí­tá­sa­ként az idős asszony tulaj­don­jo­gá­nak vissza­jegy­zé­sét.  

A pol­gá­ri per­rel pár­hu­za­mo­san a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék előtt másod­fo­kon van folya­mat­ban az a bün­te­tő­ügy, mely a Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se foly­tán indult sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt a házas­pár tag­ja­i­val szem­ben. A vád­irat lénye­ge sze­rint ugyan­is a vád­lot­tak a per­be­li lakás tulaj­don­jo­gá­nak meg­szer­zé­se után rávet­ték az idős asszonyt arra is, hogy azt a fel­újí­tás miatt hagy­ja el, majd előbb egy Sió­fok kör­nyé­ki ingat­lan­ba köl­töz­tet­ték, később pedig egy sző­lő­he­gyen lévő zárt­ker­ti ingat­lan­ra szál­lí­tot­ták, ahol egy 6 m2-es, koráb­ban disz­nó­ól­ként, illet­ve szer­szá­mos kam­ra­ként hasz­nált bódé­ba zár­ták, amely kívül­ről rácsok­kal volt fel­sze­rel­ve.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a bűn­ügy­ben 2022 decem­be­ré­ben hozott - nem jog­erő­sen – íté­le­tet, mely­ben a vád­lot­tak­kal szem­ben egy­aránt 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki.

A fény­ké­pet a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te az idős asszony fog­va­tar­tá­sá­nak helyé­ről.

Az idős asszony fogvatartásának helye