Főoldal » Hírek » Preparált szatyorral jártak lopni a vádlottak - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal az őri­zet­ben lévő ötve­nes fér­fi­val és har­minc éves tár­sá­val szem­ben, akik a vád sze­rint alu­fó­li­á­val kibé­lelt szaty­rot fel­hasz­nál­va jár­tak lopni.

A vád sze­rint két bün­te­tett elő­éle­tű kapos­vá­ri férfi - akik közül a fia­ta­labb vád­lott ráadá­sul fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt is állt - 2020 novem­be­ré­ben egy alu­fó­li­á­val több­szö­rö­sen kibé­lelt szaty­rot készí­tet­tek azért hogy nagy­áru­há­zak áru­vé­del­mi beren­de­zé­se­it kijátsz­va lop­ja­nak külön­fé­le áru­kat, első­sor­ban barkácsgépeket.

A vád­lot­tak az első két alka­lom­mal érté­ke­sebb fúró-csavarbehajtó gépe­ket lop­tak el ezzel a mód­szer­rel, míg a har­ma­dik alka­lom­mal – a kará­cso­nyi deko­rá­ci­ók­tól kezd­ve, fes­tés­hez hasz­nált anya­go­kig - közel 30 tétel kisebb érté­kű árut gyűj­töt­tek a kosa­ruk­ba, majd azo­kat a lopá­sok­hoz hasz­nált szaty­ruk­ba rej­tet­ték el. Az áru­ház biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta azon­ban ekkor­ra már fel­fi­gyelt a két fér­fi­ra, ezért ami­kor fize­tés nél­kül távoz­ni akar­tak az üzlet­ből, vissza­tar­tot­ták őket, és kihív­ták a kapos­vá­ri rend­őrö­ket is.

A vád­lot­tak a lopást össze­sen 140.000,-Ft érté­kű árura követ­ték el, mely­ből a biz­ton­sá­gi őrök éber­sé­gé­nek köszön­he­tő­en végül 52.000,-Ft megtérült. 

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2020 feb­ru­ár­já­ban meg­tar­tott bíró­ság elé állí­tás során a két fér­fit a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és az idő­sebb fér­fit egy év négy hónap, míg fia­ta­labb tár­sát egy év tíz hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, vala­mint ren­del­ke­zett a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sá­ról is.

A fény­kép a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság lefog­la­lá­sa során készült.