Főoldal » Hírek » Prostitúcióra bírták rá a szerelmes kislányt – fotóval – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség két fér­fit és egy nőt, akik egy 15 éves lányt arra vet­tek rá, hogy Buda­pes­ten pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­zon, az így kere­sett pén­zét pedig adja át nekik. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 15 éves sér­tet­tet a nagy­szü­lei nevel­ték, közép­is­ko­lai tanul­má­nyai miatt hét köz­ben kol­lé­gi­um­ban tar­tóz­ko­dott, hét­vé­gén pedig ott­hon. Csa­lá­di körül­mé­nyei miatt a sér­tett nagyon vágyott a sze­re­tet­re. 2022 júli­u­sá­ban a sér­tett meg­is­mer­ke­dett a 18 éves vád­lot­tal, aki­vel nagyon gyor­san sze­rel­mi viszony­ba került. 2022. októ­ber ele­jé­re a férfi elhi­tet­te a kis­lánnyal, hogy rend­kí­vül sze­rel­mes belé, és közös éle­tet ter­vez vele Buda­pes­ten. Ennek hatá­sá­ra a sér­tett egyik nap úgy dön­tött, hogy nem megy a kol­lé­gi­um­ba, hanem a barát­já­hoz szö­kött, aki­vel két nap­pal később már Buda­pest­re utaz­tak azért, hogy ott élje­nek.

A vád­lott szán­dé­ka az volt, hogy a sér­tet­tet ráve­gye arra, hogy pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­zon, és ebből tart­sa el őt. A vád­lott szál­lást kért az uno­ka­test­vé­ré­től, illet­ve annak élet­tár­sá­tól Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban, majd azt mond­ta a sér­tett­nek, hogy csak addig kell pros­ti­tu­ált­ként dol­goz­nia, amíg ő nem talál meg­fe­le­lő mun­kát.

A sér­tett­ről lenge ruhá­zat­ban fotó­kat készí­tett a vád­lott, illet­ve annak uno­ka­test­vé­re és az ő élet­tár­sa, ame­lyek fel­hasz­ná­lá­sá­val meg­pró­bál­tak sze­xu­á­lis hir­de­tést fel­ad­ni az inter­ne­ten, de nem jár­tak ered­ménnyel, ezért a vád­lot­tak leküld­ték a sér­tet­tet az utcá­ra azért, hogy ott végez­ze a pros­ti­tú­ci­ót. Ezen az éjsza­kán egy ven­dé­ge volt a sér­tett­nek, aki 6.000 forin­tot fize­tett neki, ami a vád­lot­tak­hoz került. Más­nap egy újabb hir­de­tést adtak fel az inter­ne­ten a vád­lot­tak, melyen már nem a kis­lány fotói sze­re­pel­tek, hanem a női vád­lot­téi, majd a hir­de­tés­re jelent­ke­ző férfi 20.000 forin­tot fize­tett a sér­tett­nek a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért. Ami­kor a sér­tett nagy­szü­lei tudo­mást sze­rez­tek arról, hogy az uno­ká­juk nem a kol­lé­gi­um­ban tar­tóz­ko­dik, akkor keres­ni kezd­ték, mire a sér­tett haza­u­ta­zott a nagy­szü­le­i­hez.

Az ügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol­ja mind­há­rom vád­lot­tat, mely bűn­cse­lek­mé­nyért 5-15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki a tör­vény sze­rint. A vád­lot­ta­kat nem men­te­sí­ti a fele­lős­ség alól az sem, hogy a sér­tet­tel szem­ben erő­sza­kot és fenye­ge­tést nem alkal­maz­tak, mert a bűn­cse­lek­mény már a pros­ti­tú­ci­ó­ra való rábe­szé­lés­sel meg­va­ló­sult.

Amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz­nek és nem kérik a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor az ügyész­ség sze­rint a két fér­fit 7-7 év fegy­ház­bün­te­tés­re kel­le­ne ítél­ni, míg a hir­de­tés elké­szí­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő nőt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, mely­nek a vég­re­haj­tá­sát 5 évre fel kell füg­gesz­te­ni.

A mel­lé­kelt fotón az egyik inter­ne­tes beszél­ge­tés lát­ha­tó a sér­tett és az őt elcsá­bí­tó vád­lott között.

az egyik internetes beszélgetés képernyőfotója a sértett és az őt elcsábító férfi között