Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Prostitúcióra kényszerítette a 18 éves lányt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 26 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki még 2019-ben mint­egy két hóna­pig külön­bö­ző bel­vá­ros­hoz köze­li buda­pes­ti laká­sok­ban, illet­ve rövid ideig Svájc­ban foly­ta­tan­dó pros­ti­tú­ci­ós mun­ká­ra kény­sze­rí­tett egy kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tű fia­tal lányt. 

A vád­irat sze­rint a nehéz csa­lá­di és anya­gi hely­zet­ben élő, mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző, sod­ró­dó élet­vi­te­lű 18 éves sér­tett 2019 júli­u­sá­ban ismer­ke­dett meg Buda­pes­ten a vád­lot­tal, majd nem­so­ká­ra össze­köl­töz­tek, mert a lány von­zó­dott a férfihoz. 

Néhány nap­pal később a vád­lott rávet­te a sér­tet­tet, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­zen, és így ezzel tegye­nek szert rend­sze­res bevé­tel­re, mely­nek érde­ké­ben róla ero­ti­kus fotó­kat készí­tett, azo­kat inter­ne­tes szex­hir­de­té­sek­re tette fel, majd a lány inter­ne­tes pro­fil­ját is rend­sze­re­sen kezelte.

A sér­tett külön­bö­ző bel­vá­ro­si laká­sok­ban biz­to­sí­tot­ta a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat az ügy­fe­lek­nek, akik­től a vád­lott által előre meg­ha­tá­ro­zott össze­ge­ket kért el, majd a két hónap alatt így meg­szer­zett mint­egy 4 mil­lió forin­tos bevé­te­lét tel­jes egé­szé­ben a vád­lott­nak adta.

A sér­tet­tet, aki az elvár­tak sze­rint napon­ta 5-15 ügy­fe­let is foga­dott, a vád­lott rend­sze­re­sen kábí­tó­szer­rel – mari­hu­á­ná­val és amfe­ta­min­nal – is ellát­ta, vala­mint a lány tevé­keny­sé­gét folya­ma­to­san figyel­te. Ha a közö­sen hasz­nált lakást elhagy­ta, a bejá­ra­ti ajtót a sér­tett­re zárta, vala­mint mobil­te­le­fon­ját is elvet­te, amennyi­ben pedig a pros­ti­tú­ci­ó­val kap­cso­la­tos elvá­rá­sa­i­nak ellen­állt, arcon ütöt­te, vagy meg­aláz­ta, és így törte meg az ellenállását.

A sér­tett­nek végül - két hónap után - 2019 szep­tem­be­ré­ben sike­rült meg­szök­nie, ami­kor fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

A főügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, vala­mint kábítószer-kereskedelem vét­sé­ge miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken és a vád­irat­ban sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.