Főoldal » Hírek » Prostitúcióra kényszerítette és a barátaival megerőszakolta a 13 éves lányt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 17 éves fia­tal­ko­rú fiú és egy 22 éves férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt. A fiú rábe­szé­lé­sét köve­tő­en a 13 éves kis­lány pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get vég­zett, illet­ve a fiú a bará­ta­i­val meg is erőszakolta. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül a fia­tal­ko­rú és a 13 éves lány Mis­kol­con egy gyer­mek­vé­del­mi ott­hon­ban lak­tak. Közöt­tük sze­rel­mi kap­cso­lat ala­kult ki, amely során a sér­tett érzel­mi füg­gő­ség­be került a vádlottól.

2019. ápri­lis és május hóna­pok­ban a fiú rábe­szél­te a sér­tet­tet, hogy Mis­kolc terü­le­tén pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­zen. A sér­tett kez­det­ben bele­egye­zett, utóbb til­ta­ko­zott, de félel­mé­ben nem mert ellen­kez­ni. A vád­lott vala­mennyi eset­ben sze­mé­lye­sen beszél­te meg a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást igény­be vevő fér­fi­ak­kal a tari­fá­kat, és ő vette át tőlük a pénzt, azon ese­tet kivé­ve, ami­kor a fér­fi­ak nem vol­tak meg­elé­ged­ve a szol­gál­ta­tás­sal, ilyen­kor nem kel­lett fizet­ni­ük. A sze­ren­csi vas­út­ál­lo­más kör­nyé­kén is pros­ti­tú­ci­ó­ra hasz­nál­ta a kis­lányt. Az össze­sen mint­egy öt alka­lom­ból a vád­lott 35.000 forint jöve­de­lem­re tett szert, amely­nek túl­nyo­mó részét saját cél­ja­i­ra fordította.

2019. május ele­jén a fia­tal­ko­rú a tár­sá­val - és a vád­irat­tal nem érin­tett har­ma­dik fér­fi­val -, vala­mint a sér­tet­tel együtt Mis­kol­con a vil­la­mo­son utaz­tak azért, hogy kon­cert után vissza­men­nek a gyer­mek­vé­del­mi ott­hon­ba. Az uta­zást azon­ban meg­sza­kí­tot­ták, egy elha­gya­tott terü­let­re kísér­ték a sér­tet­tet, ahol a fia­tal­ko­rú ötle­te alap­ján mind­há­rom férfi külön-külön, de együt­tes jelen­lét­ben több­ször erő­szak­kal közö­sül­tek, ille­tő­leg faj­ta­lan­kod­tak a sér­tet­tel. A lány folya­ma­to­san pró­bál­ta eluta­sí­ta­ni őket, meg­kí­sé­relt véde­kez­ni, sza­ba­dul­ni tőlük, azon­ban ez min­den eset­ben siker­te­len volt, meg­aka­dá­lyoz­ták a menekülését.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak közül a más ügy­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, míg a fel­nőtt­ko­rú tár­sá­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott. Az ügyész­ség mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban indít­ványt tett min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, tevé­keny­ség­től való vég­le­ges eltil­tá­suk­ra, ame­lyek során tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét vagy gyógy­ke­ze­lé­sét végeznék.