Főoldal » Hírek » Rablással próbáltak értékekhez jutni a fiatalkorú fiúk – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azok­kal a fia­ta­lok­kal szem­ben, akik egy Somogy vár­me­gyei kis­vá­ros busz­pá­lya udva­rá­nál két nő tás­ká­ját akar­ták elvenni.

A vád lénye­ge sze­rint a fia­tal­ko­rú­ak 2023 janu­ár­já­ban, este a böhö­nyei pálya­ud­va­ron tar­tóz­kod­tak, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy egy nő egye­dül szállt le az egyik busz­ról. Az idő­sebb fiú rábe­szél­te tár­sát, hogy sze­rez­ze meg a sér­tett kéz­ben tar­tott tás­ká­it. A fia­ta­labb vád­lott meg­szó­lí­tot­ta az asszonyt, és útba­iga­zí­tást kért tőle, majd hazá­ig követ­te úgy, hogy az idő­sebb fiú mind­vé­gig pár méter­rel lema­rad­va mögöt­tük haladt. A fiú végül a nő keze­i­nek erő­tel­jes rán­ga­tá­sá­val annak háza előtt pró­bál­ta meg az össze­sen 122.000 forint érté­kű dol­go­kat elven­ni, de az asszony ellen­ál­lá­sa miatt nem járt sikerrel.

A vád­lot­tak ezt köve­tő­en vissza­men­tek a pálya­ud­var­ra, ahol ismét meg­lát­tak egy busz­ról leszál­ló nőt. Az idő­sebb elkö­ve­tő megint rábír­ta a tár­sát arra, hogy vegye el a sér­tett tás­ká­ját. A fiú a nő után futott, és meg­pró­bál­ta kezé­ből a 75.000 forint érté­kű lap­to­pot tar­tal­ma­zó tás­kát kiven­ni. A sér­tett azon­ban a tás­kát olyan erő­sen szo­rí­tot­ta, hogy a fia­tal azt nem tudta megszerezni.

Az idő­sebb vád­lott továb­bá 2023 janu­ár­já­ban isme­ret­len tár­sá­val betört egy ingat­lan mel­lék­épü­le­té­be, ahon­nan négy darab, össze­sen 104.000 forint érté­kű lánc­fű­részt lopott el. A fiú a fűré­szek­ből ket­tőt eladott, míg ket­tőt tár­sá­val elrej­tett, ez utób­bi­a­kat viszont a mar­ca­li rend­őrök meg­ta­lál­ták és a sér­tett­nek kiadták.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­két ter­helt­tel szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re tett indítványt.

A mar­ca­li rend­őrök által a szem­le során készí­tett képen az ello­pott lánc­fű­ré­szek helye látható.

 

Az eltulajdonított láncfűrészek helye