Főoldal » Hírek » Rablót bérelt fel a pék

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy német állam­pol­gár­sá­gú török férfi és két albán pék társa ellen, akik ki akar­tak rabol­ni egy másik albán péket.

Egy Magyar­or­szá­gon tevé­keny­ke­dő, pék­sé­get üze­mel­te­tő albán férfi arra adott meg­bí­zást az egyik – szin­tén albán – alkal­ma­zott­já­nak és egy német állam­pol­gár­sá­gú, de török fér­fi­nak, hogy rabol­ja­nak ki egy másik albán péket Pomá­zon. A török férfi koráb­ban már bán­tal­maz­ta a cél­pont­ként meg­je­lölt sze­mélyt, így isme­rős tere­pen mozgott.

A török és az albán elkö­ve­tő – miu­tán fel­mér­te a hely­színt és külön­bö­ző esz­kö­zö­ket besze­rez­ve fel­ké­szült a rab­lás­ra – 2019. feb­ru­ár 22-én este meg­je­lent a kisze­melt pék­sé­gé­nél. A török fér­fi­nál ekkor egy a való­di­hoz meg­té­vesz­tő­en hason­lí­tó gáz­fegy­ver volt, míg albán társa kést vitt magával.

Gya­nús visel­ke­dé­sük – még mielőtt neki­kezd­tek volna az akci­ó­hoz – fel­tű­nést kel­tett a pék­ség­hez tar­to­zó sze­mé­lyek­ben. Ami­kor emi­att őket kér­dő­re akar­ták vonni, az elkö­ve­tők elő­vet­ték fegy­ve­re­i­ket, majd azok­kal bekény­sze­rí­tet­ték ezen sér­tet­te­ket a pék­ség hátsó udva­rá­ban talál­ha­tó lak­rész­be. A bete­relt sze­mé­lyek kezét össze­kö­töz­ték és köz­ben a fegy­ve­rek­kel fenye­get­ve pénzt köve­tel­tek a pék­ség vezetőjétől.

Az elkö­ve­tők figyel­me egy pil­la­nat­ra lan­kadt és ezt kihasz­nál­va az egyik sér­tett kisza­ba­dí­tot­ta a keze­it, majd elle­nük for­dult. Ezen fel­bá­to­rod­va a többi, addig sakk­ban tar­tott sér­tett is az elkö­ve­tők ellen for­dult, így sike­rült egyi­kü­ket meg­fu­ta­mí­ta­ni. A másik, hely­szí­nen maradt elkö­ve­tőt lefegy­ve­rez­ték és átad­ták a később kiér­ke­ző rendőröknek.

A török és albán elkö­ve­tő vala­mit az őket fel­bé­re­lő szin­tén albán sze­mély ellen jelen­tős érték­re elkö­ve­tett fegy­ve­res rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, több rend­be­li minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, továb­bá minő­sí­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pest Megyei Főügyészség.