Főoldal » Archív » Rajtakapta a barátnőjét, megrongálta a kocsiját

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 43 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2018 nya­rán Vár­pa­lo­tán, miu­tán volt barát­nő­jét más fér­fi­val talál­ta együtt, dühé­ben letör­te a nő kocsi­já­nak egyik vissza­pil­lan­tó tük­rét és ablaktörlőit.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018 tava­szán ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki­vel rövid ideig pár­kap­cso­lat­ban állt. A nő 2018. júni­us köze­pén közöl­te a fér­fi­val, hogy sza­kí­ta­ni kíván vele, és meg­kér­te, hogy a férfi ott­ho­ná­ban lévő hol­mi­ja­it vigye el a vár­pa­lo­tai lakására.

A vád­lott más­nap reg­gel egy cso­kor virág­gal és a hol­mik­kal érke­zett meg a lakás­ba, ahol azon­ban az ágy­ban alvó barát­nő­je mel­lett egy ide­gen fér­fit is talált. A vád­lott ezen fel­dü­hö­dött, és előbb a virág­csok­rot a nőhöz vágta, majd a sér­tett ház előtt par­ko­ló autó­já­nak vissza­pil­lan­tó tük­rét és az ablak­tör­lő­it letör­te, miköz­ben a gép­ko­csi fénye­zé­sét is több helyen megsértette.

A férfi a ron­gá­lás­sal oko­zott 191.000 forin­tos kárt a nő részé­re később megtérítette.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.