Főoldal » Hírek » Rendőrök elől menekülő embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 16 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. szep­tem­ber 11. nap­ján, este fél 8-kor vett fel az álta­la veze­tett kis­te­her­au­tó­ba 16 szír, szo­má­li­ai és jeme­ni állam­pol­gárt Doma­szék kül­te­rü­le­tén. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott az autó­pá­lya fel­haj­tó­ja irá­nyá­ba indult, ami­kor a rend­őr meg­ál­lí­tot­ta, és ira­tai átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. A férfi a fur­gon mel­lett álló rend­őrök mel­lől egy hir­te­len kor­mány­moz­du­lat­tal kitért, majd elhaj­tott. A gya­nú­sí­tott rövid autós üldö­zés után kiszállt és meg­pró­bált elfut­ni, azon­ban a rend­őrök­nek sike­rült őt elfog­ni­uk és elő­ál­lí­ta­ni­uk. A férfi uta­sai az ország­ba tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek, őket isme­ret­le­nül maradt ember­csem­pé­szek jut­tat­ták át a hatá­ron illegálisan.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés ténye, vala­mint a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sen dönt az ügyé­szi indít­vány tárgyában.

A gya­nú­sí­tott elő­ál­lí­tá­sá­ról készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/elfogtak-a-menekulo-embercsempeszt-1#