Főoldal » Hírek » Rendszeres havi juttatást ajánlott a vádlott társának, a kedvező vallomásért cserébe - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tés bíró­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt emelt vádat a volt rend­őr alez­re­des ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

Mint ismert, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2014. augusz­tus 21-én, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot V. Lász­ló és huszon­egy társa ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken, amely ügyet a bíró­ság jelen­leg is tárgyal.

Jelen újabb ügy teg­nap benyúj­tott vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a volt rend­őr 2020. feb­ru­ár­já­ban – azért, hogy a bíró­sá­gon folya­mat­ban lévő fenti alap­ügy­ben a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás alól men­te­sül­jön – azt kérte vád­lott tár­sá­tól, hogy egyes bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét vál­lal­ja magára.

A volt rend­őr a szá­má­ra ked­ve­ző tar­tal­mú ter­hel­ti val­lo­má­sért cse­ré­be, meg nem hatá­ro­zott össze­gű rend­sze­res havi jut­ta­tást ígért.

A vád­lott társ, – aki koráb­ban a volt rend­őr alez­re­des beosz­tott­ja volt – az aján­la­tot visszautasította.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság ítél­je egy év négy hónap bör­tön­bün­te­tés­re és kettő év köz­ügyek­től eltiltásra.

A volt rend­őr a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa előtt folya­mat­ban lévő alap­ügy­ben 2020. júni­us 16-án elren­delt letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt áll.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: 

https://ugyeszseg.hu/ugyeszi-inditvany-alapjan-letartoztatta-a-birosag-a-v-laszlo-es-tarsai-elleni-bunugy-egyik-vadlottjat/.