Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Részeg garázdák támadtak a gyanútlan fiatal párra Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat emelt egy 29 éves és egy 22 éves férfi ellen, akik azért bán­tal­maz­ták egy fia­tal pár férfi tag­ját, mert épp arra sétál­tak az utcán. 

A vád­lot­tak 2017. május hónap köze­pén az éjsza­kai órák­ban Mis­kol­con, egy vas­úti felül­já­rón gya­lo­go­san köz­le­ked­tek ittas álla­pot­ban, ami­kor ész­re­vet­ték az arra sétá­ló fér­fit és barát­nő­jét. Az egyik vád­lott a fér­fi­hez lépett, és min­den előz­mény és indok nél­kül, több alka­lom­mal, ököl­lel az arcán meg­ütöt­te, ebbe a vádlott-társa is bekap­cso­ló­dott, aki egy alka­lom­mal ütöt­te meg.

A sér­tett meg­ijedt és futva mene­kült, azon­ban a két vád­lott üldö­ző­be vette, és egy isko­la előt­ti útsza­ka­szon utol­ér­ték, egyi­kük két­szer hátul­ról fejen ütöt­te, míg a másik szem­ből az arcá­ba ütött. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben rosszul lett és össze­gör­nyedt, azon­ban, hogy a továb­bi verést elke­rül­je, újból futva elme­ne­kült, és egy kol­lé­gi­um lép­cső­jén pihent meg.

Táma­dói ide már nem üldöz­ték, mert a barát­nő­je érte­sí­té­sé­re kiér­kez­tek a rendőrjárőrök.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás ered­mé­nye­ként az arca mind­két olda­lá­nak zúzó­dá­sá­val járó 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, azon­ban könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség az egyik vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, míg a másik vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.