Főoldal » Hírek » Roncsautókat bontott családi háza udvarán - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy sükös­di fér­fi­val szem­ben, aki a csa­lá­di házas ingat­la­ná­ban 40 db, továb­bi hasz­ná­lat­ra alkal­mat­lan jár­mű­vet tárolt és bon­tott. A kép­zett­ség és enge­dély nél­kül vég­zett tevé­keny­sé­ge során kelet­ke­zett hul­la­dék – töb­bek között veszé­lyes hul­la­dék - alkal­mas volt az embe­ri élet, testi épség és egész­ség veszélyeztetésére.

A vád­irat sze­rint a sükös­di férfi a csa­lá­di háza udva­rán tárolt 40 db, továb­bi hasz­ná­lat­ra alkal­mat­lan gép­ko­csi bon­tá­sá­val fog­lal­ko­zott. A vád­lott a jár­mű­vek táro­lá­sá­hoz és bon­tá­sá­hoz szük­sé­ges képe­sí­tés­sel és enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. A bon­tás  olyan hul­la­dék­ke­ze­lé­si tevé­keny­ség, amely nem­csak a jármű alkat­ré­szek­re tör­té­nő szét­sze­dé­sét, hanem az újra­hasz­no­sí­tás­ra elő­ké­szí­té­sét, vala­mint aprí­tá­sát, dara­bo­lá­sát, zúzá­sát is magá­ba foglalja.

A hul­la­dék­ká vált jár­mű­vek bon­tá­sá­ból szár­ma­zó anya­gok hul­la­dék­nak, egyes ele­mek – így az akku­mu­lá­to­rok, üzem­anya­gok, fék­fo­lya­dék - ráadá­sul veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül­nek és alkal­ma­sak az embe­ri élet, testi épség, egész­ség, továb­bá a kör­nye­zet más élő szer­ve­ze­te­i­nek veszélyeztetésére.

Az ügyész­ség a fér­fit veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek  bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő férfi ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság hoz döntést. 

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.