Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Saját iskolájából lopott táblagépeket az informatikus - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás miatt vádat emelt egy infor­ma­ti­kus alkal­ma­zot­tal szem­ben, aki anya­gi gond­ja­it úgy akar­ta mér­sé­kel­ni, hogy az őt fog­lal­koz­ta­tó isko­lá­ból táb­la­gé­pe­ket lopott el, emel­lett több kol­lé­gá­ját is megrövidítette.

Az isko­lai rend­szer­gaz­da­ként dol­go­zó fér­fi­nak anya­gi gond­jai vol­tak. 2020 októ­be­ré­ben, az isko­lai őszi szü­net­ben - kihasz­nál­va, hogy a jár­vánnyal össze­füg­gés­ben elren­delt fer­tőt­le­ní­tés miatt a tan­ter­mek nyit­va van­nak - a diá­kok okta­tá­sá­ra hasz­nált 17 darab táb­la­gé­pet lopott el. Ekkor ráadá­sul az isko­la igaz­ga­tó­já­nak wifi jel­erő­sí­tő­jét is magá­val vitte. A több mint 1,5 mil­lió forint össz­ér­té­kű táb­la­gé­pek­ből 4 db gépet az isko­la vissza­ka­pott, így a kár­ból mint­egy 300 ezer forint megtérült.

A férfi néhány hét­tel ezután kol­lé­gái őri­zet­le­nül hagyott tás­ká­i­ból is lopott. Attól sem riadt vissza, hogy az intéz­mény helyi­sé­ge­i­nek kul­csa­it meg­sze­rez­ve bemen­jen az egyik bezárt iro­dá­ba és úgy lopja meg mun­ka­tár­sát. Felel­nie kell ami­att is, mert miköz­ben egy kol­lé­gá­já­nak szá­mí­tó­gé­pé­re prog­ra­mot tele­pí­tett, a mobil­te­le­fon­já­ról fel­hív­ta az intéz­mény veze­té­kes tele­fon­szá­mát, hogy az iro­dá­ban tar­tóz­ko­dó mun­ka­társ figyel­mét elte­rel­je. Amíg a hívás miatt a nő kiment a folyo­són lévő tele­fon­ké­szü­lék­hez, a férfi kivett a bent hagyott pénz­tár­cá­já­ból 10 ezer forintot.

Az ügyész­ség a fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is köte­lez­ze. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a kuta­tás­kor készültek.