Főoldal » Hírek » Sárkányrepülővel csempészték a kábítószert - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta három sze­ge­di fér­fi­nak az ügyé­ben. Az elkö­ve­tő­ket a bíró­ság külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te és határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt 5, 9 és 10 év fegy­ház­ra, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az ügy­ben a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el.

Az íté­let sze­rint a három férfi elha­tá­roz­ta, hogy Szer­bi­á­ból mari­hu­á­nát hoz be az ország terü­le­té­re úgy, hogy azt egyi­kük egy moto­ros sár­kány­re­pü­lő­vel az állam­ha­tá­ron léte­sí­tett határ­zár felett átre­pül­ve csem­pé­szi be. Ennek érde­ké­ben a fér­fi­ak több­ször jár­tak Szer­bi­á­ban, ahol besze­rez­ték a kábí­tó­szert, majd azt a határ szerb olda­lá­nak köze­lé­ben elrej­tet­ték, és autó­val szál­lí­tot­ták az egyik férfi tulaj­do­ná­ban álló moto­ros sár­kány­re­pü­lőt is.

Az elő­ze­tes ter­vük­nek meg­fe­le­lő­en a - moto­ros sár­kány­re­pü­lő veze­té­sé­re enge­déllyel ren­del­ke­ző - férfi 2018. augusz­tus 30-án, este, a szerb olda­lon magá­hoz vette az uta­zó­tás­ká­ban elhe­lye­zett kábí­tó­szert, a sár­kány­re­pü­lő­vel fel­szállt, majd a határ­zár felett bere­pült az ország terü­le­té­re. Mivel a sár­kány­re­pü­lő­gép motor­ja meg­hi­bá­so­dott, a férfi a Tiszasziget-Gyála közöt­ti határ­át­ke­lő­hely köze­lé­ben kény­szer­le­szál­lást haj­tott végre, mely­nek során sze­mé­lyi sérü­lést szen­ve­dett, de annyi ideje még maradt, hogy a kábí­tó­szert elrejt­se. A határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tők az erdős terü­le­ten elrej­tő­zött fér­fit meg­ta­lál­ták, más­nap a kábí­tó­szer­re is rátaláltak.

Az íté­let ellen a sár­kány­re­pü­lő­gé­pet veze­tő férfi és védő­je eny­hí­té­sért, míg tár­sa­ik fel­men­té­sért és eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség  a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem tar­tot­ta ala­pos­nak, és az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt mind­há­rom férfi vonatkozásában.

Az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.