Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi fellebbezés az édesanyja halálát okozó nő ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta a maga­te­he­tet­len édes­any­ját elha­nya­go­ló nő bün­te­té­sét.

A jog­erős íté­let sze­rint a nő és az édes­any­ja ket­tes­ben éltek egy pápai ház­ban. Az idős nő szel­le­mi és fizi­kai álla­po­ta folya­ma­to­san rom­lott. 2019 júli­u­sá­ra önel­lá­tás­ra kép­te­len­né vált. A lánya több alka­lom­mal bán­tal­maz­ta ami­att, hogy már nem tudott főzni, taka­rí­ta­ni. A nő az ágy­hoz kötött édes­any­ját a kül­vi­lág­tól elszi­ge­tel­te, sen­kit nem enge­dett be a házuk­ba. Édes­any­ját nem mos­dat­ta, ruhá­za­tát, ágy­ne­mű­jét nem cse­rél­te, rot­ha­dó fek­he­lyé­ről nem moz­dí­tot­ta el. A legyen­gült nőnek emi­att test­szer­te fel­fek­vé­sei, mind­két láb­fe­jén élős­kö­dők­kel borí­tott sebei kelet­kez­tek. A lánya a sebe­ket nem kezel­te, orvo­si és egyéb segít­sé­get nem hívott, nem foga­dott el.

Az anya 2019. augusz­tus 2-án leesett az ágyá­ról, amit a lánya csak 3 nap múlva jel­zett egy isme­rő­sé­nek. Ez idő alatt a nő az édes­any­ját nem moz­dí­tot­ta el a föld­ről, neki ételt, italt nem adott. A nő isme­rő­se is csak rend­őri segít­ség­gel tudott bemen­ni a házba.

A ház­ban nagy mennyi­sé­gű sze­mét, hul­la­dék, elvi­sel­he­tet­len bűz és higi­é­nés viszo­nyok vol­tak.

A kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra már kép­te­len idős asszonyt a kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol néhány nap múlva meg­halt.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a nőt külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 6 év bör­tön­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­let ellen az ügyész a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa és súlyo­sí­tás, a nő és védő­je eny­hí­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2022. szep­tem­ber 13-án kihir­de­tett íté­le­té­vel a nő cse­lek­mé­nyét súlyo­sab­ban, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re is elkö­ve­tett­nek minő­sí­tet­te. A nő bün­te­té­sét 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyo­sí­tot­ta. A cse­lek­mény mind az erköl­csi, mind a jogi nor­mák­ba ütkö­zik, kirí­vó ember­te­len­sé­get mutat.