Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a pénzmosást elkövető ügyvéd ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a Győri Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta annak az ügy­véd­nek a bün­te­té­sét, aki fog­lal­ko­zá­sá­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val köz­re­mű­kö­dött bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetésében.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint az ügy­véd fog­lal­ko­zá­sú férfi 2020. évben fik­tív cégek ala­pí­tá­sá­hoz nyúj­tott segít­sé­get. A tár­sai által elkö­ve­tett ún. „szám­la­el­té­rí­té­ses” csa­lás­ból eredő pénz­össze­ge­ket ezen cégek bank­szám­lá­já­ra utal­ták. A tár­sak ezt köve­tő­en a pénzt fik­tív jog­cí­me­ket meg­ad­va továb­bi szám­lák­ra utal­ták, majd kész­pénz­ben felvették.

A férfi abba is bele­egye­zett, hogy ügy­vé­di leté­ti szám­lá­já­ra a fenti bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénzt helyez­ze­nek el. Később ezt a mint­egy 51 mil­lió forin­tot fel­vet­te és az egyik tár­sá­nak átad­ta. Az ügy­véd a köz­re­mű­kö­dé­sé­ért 1,7 mil­lió forin­tot kapott.

Pénz­mo­sás­nak minő­sül, ha vala­ki, álta­la is tudot­tan, más által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó dol­got (pénzt) har­ma­dik sze­mély­nek meg­sze­rez. Súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, ha ügy­véd köve­ti el.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sen a férfi bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tot­ta, és vele szem­ben 4 év fog­ház­bün­te­tést, 200 ezer forint pénz­bün­te­tést, 4 év köz­ügyek­től eltil­tást és 4 év ügy­vé­di fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást sza­bott ki.

Az íté­let ellen a férfi és a védő­je eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A másod­fo­kú bíró­ság a 2023. május 25-én kihir­de­tett íté­le­té­ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val értett egyet, a bün­te­tést nem enyhítette.