Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány az életveszélyes sérülést okozó férfi ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki egy kés­sel mell­ka­son szúr­ta ismerősét.

A jog­erős íté­let sze­rint a 65 éves férfi és a nő között érzel­mi kap­cso­lat ala­kult ki. A férfi a ren­de­zet­len élet­vi­te­lű nőnek több alka­lom­mal ételt, lak­ha­tást biz­to­sí­tott. A férfi csa­lád­ja nem nézte jó szem­mel ezt a kap­cso­la­tot, úgy ítél­te meg, hogy a nő elve­szi a férfi pén­zét, kihasz­nál­ja őt.

2020. feb­ru­ár 28-án is együtt tar­tóz­kod­tak a férfi laká­sá­ban, ami­kor a nő távo­zá­sát köve­tő­en a férfi ész­re­vet­te, hogy eltűnt 8.000 forint. Más­nap reg­gel szá­mon kérte a nőt, aki tagad­ta a pénz elvé­te­lét. A fér­fi­ban a dél­előtt folya­mán egyre erő­sö­dött a meg­győ­ző­dés, hogy az álla­tai takar­má­nyá­ra szánt pénzt a nő vitte el. Egy 13 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést vett magá­hoz, és a nő laká­sá­hoz ment. Fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja vissza a pén­zét, amit a nő vissza­uta­sí­tott. Ekkor a férfi a kést a ruhá­za­tá­ból elő­vet­te, és egy­szer meg­szúr­ta a nő mell­ka­sá­nak bal olda­lát. A nő ezt köve­tő­en a telek hátsó részé­be futott, a férfi pedig hazabiciklizett.

A szú­rás a mell­üre­get meg­nyi­tot­ta, köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozott.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a fér­fit aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, a férfi és a védő­je eny­hébb minő­sí­tés és a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2022. szep­tem­ber 28-án meg­ho­zott íté­le­té­ben az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en mel­lőz­te az aljas indok meg­ál­la­pí­tá­sát, a férfi cse­lek­mé­nyét előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek minő­sí­tet­te. A férfi bün­te­té­sét 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re súlyosította.