Főoldal » Archív » Sikkasztással vádolja az ügyészség a szombathelyi társasház közös képviselőjét és bűntársát

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki 10 éven keresz­tül, mint­egy 30 mil­lió forin­tot sik­kasz­tott egy szom­bat­he­lyi tár­sas­ház­tól, vala­mint azzal a fér­fi­val szem­ben, aki segít­sé­get nyúj­tott 3,2 mil­lió forint elsikkasztásához.

A vád sze­rint a vád­lott az egyik szom­bat­he­lyi tár­sas­ház közös kép­vi­se­lő­je­ként ellá­tott vagyon­ke­ze­lői tevé­keny­sé­get is, mely­nek során az álta­la besze­dett közös költ­ség­ből és fel­újí­tá­si alap­ból elsik­kasz­tott 26,5 mil­lió forin­tot 2006. janu­ár­já­tól 2016. júli­us köze­pé­ig ter­je­dő időben.

A közös kép­vi­se­lő meg­ál­la­po­dott a tár­sas­ház­nak egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként rend­sze­re­sen mun­kát végző fér­fi­val, hogy az túl­szám­láz­za az álta­la elvég­zett sze­re­lé­si mun­ká­kat, és kész­pénz­ben vissza­ad­ja a túl­szám­lá­zott összeg egy részét a közös képviselőnek.

A férfi 3 éven keresz­tül 35 db olyan szám­lát állí­tott ki, ame­lye­ken nagyobb összeg sze­re­pelt, mint az álta­la tény­le­ge­sen elvég­zett munka érté­ke, és így 3,2 mil­lió forin­tot szám­lá­zott túl.

A közös kép­vi­se­lő kifi­zet­te a túl­szám­lá­zott össze­get a tár­sas­ház vagyo­ná­ból, a bűn­tár­sa pedig vissza­ad­ta a részé­re a meg­ál­la­po­dá­suk sze­rin­ti összeget.

A közös kép­vi­se­lő a tár­sas­ház­tól össze­sen 29,8 mil­lió forin­tot sik­kasz­tott el.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás­sal vádol­ja a közös kép­vi­se­lőt és bűn­tár­sát, a közös kép­vi­se­lő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés, míg bűn­tár­sá­val szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.