Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » Sokáig senkinek nem merte elmondani a gyerek, hogy zaklatják- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Egyet­ér­tett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a tör­vény­szék azon dön­té­sé­vel, mellyel a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádolt férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tot­ta. A Gyu­lai Tör­vény­szék foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sa indo­kolt­sá­gát vizs­gál­ta felül.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a Békés megyé­ben élő vád­lott a nevelt gyer­me­ke sérel­mé­re követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, aki kiszol­gál­ta­tott hely­ze­te és a csa­lád­ban kiala­kult lég­kör miatt sen­ki­nek nem merte elmon­da­ni hosszú időn keresz­tül (2013 máju­sá­tól 2018 júni­u­sá­ig) a vele tör­tént ese­mé­nye­ket. A bűn­cse­lek­mény­re a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 5 évtől 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát teszi lehe­tő­vé, ezért a magas bün­te­té­si tétel­re figye­lem­mel a fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint is a vád­lott és a sér­tett koráb­bi csa­lá­di kap­cso­la­tá­ra vala­mint a bűn­cse­lek­mény idő­ben elhú­zó­dó jel­le­gé­re figye­lem­mel a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye mel­lett a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ért­ve a Gyu­lai Tör­vény­szék dön­té­sé­vel, a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben másod­fo­kú dön­tést hozó Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.