Főoldal » Archív » Soprontól Békéscsabáig fosztott ki időseket a szervezett bűnözői páros - Kaposváron vádat emeltek ellenük –

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két – 24 és 40 éves – Buda­pest kör­nyé­kén élő, egy­más­sal köze­li isme­rő­si viszony­ban lévő, kifosz­tás miatt már koráb­ban is elítélt nővel szem­ben, akik az ország külön­bö­ző része­in, tár­sas­ház­ban élő idős embe­rek sérel­mé­re követ­tek el bűncselekményeket.

A mód­szer min­den eset­ben azo­nos volt: az egyi­kük papír­gyűj­tés­re vagy más valót­lan indok­ra hivat­koz­va jutott be a tár­sas­ház­ban lakó sér­tet­tek laká­sá­ba, ahol az áldo­zat figyel­mét leköt­ve egy olyan helyi­ség­be – jel­lem­ző­en a kony­há­ba vagy a für­dő­szo­bá­ba - terel­te, ahon­nan a lakás­ban tör­tén­te­ket nem tudta nyo­mon követ­ni, míg ezalatt társa a lakást átku­tat­ta és az érté­ke­ket elvette.

Az elkö­ve­tők a fele­lős­ség­re vonás elke­rü­lé­sé­re is gon­dol­tak; Buda­pest­ről kiin­dul­va utazó bűnö­ző­ként az ország min­den pont­ján, így töb­bek Kapos­vá­ron, Sop­ron­ban, Deb­re­cen­ben, Mis­kol­con, Békés­csa­bán és Kis­kun­fél­egy­há­zán követ­ték el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, az elkö­ve­tés során folya­ma­tos tele­fo­nos kap­cso­lat­ban vol­tak, sőt az idő­sebb, pót­ha­jat vise­lő vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se előtt a kiegé­szí­tő­jét is eltá­vo­lí­tot­ta azzal a cél­lal, hogy a rend­őrök egy rövid hajú nő után kezd­je­nek nyomozni.

A vád­lot­tak 2018 júli­u­sa és 2019 janu­ár­ja között össze­sen 13 idős embert fosz­tot­tak ki, mely­nek során több mint 4,5 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ták meg a sér­tet­te­ket. A leg­na­gyobb érték­re Békés­csa­bán, egy 82 éves idős asszony kifosz­tá­sá­val tet­tek szert, aki­től 979.000,-Ft érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el kész­pénzt és arany ékszereket.

A vád­lot­ta­kat végül 2019 janu­ár­já­ban egy össze­han­golt akció kere­té­ben ott­ho­nuk­ban fog­ták el a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói, majd őri­zet­be véte­lük után az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letartóztatásukat.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben – a hal­ma­za­ti és a külö­nös vissza­esők­re vonat­ko­zó tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek alkal­ma­zá­sá­val – bör­tön­bün­te­tés, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás és köz­ügyek­től eltil­tás bün­te­té­sek kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek beis­me­ré­se ese­tén a fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben 8 év, míg tár­sá­val szem­ben 7 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki a bíróság.