Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Sörösüveget tört össze a sértett fején – VIDEÓVAL- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság bűn­tet­te és a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­po­tá­ban sörös­üveg­gel fenye­get­ve ker­get­te meg a sér­tet­tet, akit ököl­lel több­ször fejen ütött, és az üve­get a fején össze­tör­te.

A  vád­irat sze­rint a férfi 2020. feb­ru­ár 8-án este egy tata­bá­nyai utcá­ban ittas álla­pot­ban szó­vál­tás köz­ben egy fél decis üveg­gel arcon, majd ököl­lel több­ször fejen is ütöt­te a sér­tett fér­fit.

Később az elkö­ve­tő egy pad mel­lől fel­ka­pott egy sörös­üve­get, azzal a sér­tett felé futott, aki sza­lad­va mene­kült előle. Az elkö­ve­tő utol­ér­te és hátul­ról az üveg­gel a sér­tett feje irá­nyá­ba ütött, majd felé dobta. Az üveg a sér­tett fején össze­tört.

Az elkö­ve­tő ezután a par­ko­ló­ban álló gép­ko­csik között ker­get­te a sér­tet­tet, és ami­kor utol­ér­te, ismét ököl­lel fejen ütöt­te.

A sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló fej­sé­rü­lé­sei kelet­kez­tek, de a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra is.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.