Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Sótartóval rabolt Debrecenben – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki egy busz­ról leszáll­va vette el utas­tár­sa értékeit.

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2023. júni­us 9-én, reg­gel, egy deb­re­ce­ni autó­busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zott. Köz­ben oda­lé­pett hozzá az elkö­ve­tő és ciga­ret­tát kért, amit a férfi nem tel­je­sí­tett, majd mind­ket­ten fel­száll­tak a busz­ra. Az elkö­ve­tő leült a sér­tett mellé, az uta­zás köz­ben beszél­ge­tett vele, majd fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy adja át a mobil­te­le­fon­ját, majd pénzt is kért tőle, és halá­lo­san meg­fe­nye­get­te. A férfi fel­állt, és han­go­san kérte a vád­lot­tat, hogy hagy­ja őt békén, de az elkö­ve­tő több­ször meg­ütöt­te és ismét megfenyegette.

Ami­kor a férfi leszállt a busz­ról, a vád­lott utána ment, és ami­kor utol­ér­te őt, olyan erő­vel rán­tot­ta le vál­lá­ról a háti­zsá­kot, hogy a sér­tett elesett. Ami­kor fel­állt a föld­ről, meg­pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni tás­ká­ját, de az elkö­ve­tő elfu­tott, ezért a férfi utána ment. A táma­dó meg­állt egy ház előtt, és a sér­tett háti­zsák­ját a benne lévő érté­kek­kel és okmá­nyok­kal együtt bedob­ta az udvar­ra. Ami­kor a férfi utol­ér­te a vád­lot­tat, az meg­pró­bál­ta kiven­ni a sér­tett ingé­nek zse­bé­ben tar­tott mobil­te­le­font, amit az áldo­zat nem hagyott, ezért dula­kod­ni kezd­tek, és mind­ket­ten a föld­re kerül­tek. Miu­tán fel­áll­tak, az elkö­ve­tő a ruhá­za­tá­ból elő­vett egy üveg sótar­tót, és abból sót szórt a férfi sze­mé­be, majd az üveg­gel három­szor fejen ütöt­te őt.

A sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a sérült test­tá­jék­ra és az elkö­ve­tés mód­já­ra figye­lem­mel a férfi szán­dé­ka súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sek oko­zá­sá­ra irányult.

Az elkö­ve­tő a mobil­te­le­fon meg­ron­gá­lá­sá­val 30.000, az érté­kei ello­pá­sá­val közel 60.000 forint kárt oko­zott a fér­fi­nak, ami­ből a lopá­si kár meg­té­rült, mert a deb­re­ce­ni rend­őrök az érté­ke­it lefog­lal­ták és visszaadták.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén 7 év bör­tön­bün­te­tés és7 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, továb­bá azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tés­hez hasz­nált sótar­tót koboz­za el.

Az autó­busz biz­ton­sá­gi kame­rá­ján a leszáll­ni készü­lő két férfi, a rend­őr­ség fel­vé­te­lén pedig a meg­ron­gált mobil­te­le­fon lát­ha­tó.