Főoldal » Archív » Sporttáskában rejtegette a kábítószert egy férfi - akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szemben. 

A vád­irat sze­rint a férfi az elfo­gá­sát meg­elő­ző egy évben rend­sze­re­sen árult kábí­tó­szert Tata­bá­nya terü­le­tén. A vád­lott 2018. feb­ru­ár 20. nap­ját meg­elő­ző­en azért vásá­rolt egy sport­tás­ká­nyi mari­hu­á­nát, hogy azt haszon­szer­zés végett Tata­bá­nya terü­le­tén tovább érté­ke­sít­se. Az elkö­ve­tőt a rend­őrök 2018. feb­ru­ár 20. nap­ján, Tata­bá­nyán, a Jed­lik Ányos úton lévő vas­út­ál­lo­más gya­lo­gos felül­já­ró­ján iga­zol­tat­ták, és a nála lévő sport­tás­ká­ban kb. 2 kg töme­gű kábí­tó­szert talál­tak, amit lefoglaltak.

A kábí­tó­szer jelen­tős mennyi­sé­gű volt, amellyel tör­té­nő keres­ke­dést a Bün­te­tő Tör­vény­könyv 5 évtől 20 évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra, mert fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a gya­nú­sí­tott újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, illet­ve a  bűn­cse­lek­ményt folytatná.

A 2018. júli­us 01. nap­já­tól hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si sza­bá­lyok alap­ján az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra is, hogy ha az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság a vád­lot­tat 8 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-marad-a-kabitoszerrel-kereskedo-ferfi/